Цени на услуги предоставяни на територията на Община "Марица"

Приложение № 7.2 към чл. 57

№ по редВид услугаМяркаРазмер  в леваСрок за извършване на услугатаБланка
1.1. Регистрация на пчелни семейства 1 брой безплатно   5 дни Изтегли
1.2. Заверка на дневници /регистри/ за покупка и продажба на черни и цветни метериали 1.брой 30.00   7 дни Изтегли
1.3. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи  кв.м. 10.00       - Изтегли
1.4. Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки 1 брой 5.00   5 дни Изтегли
1.5. Приемане на предложения и съгласуване на транспортна схема за допълнителни маршрутни линии. 1 брой 5.00  5 дни Изтегли
1.6. Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран транспорт 1 брой 5.00  5 дни Изтегли
1.7. Издаване на заверени копия от документи относно общинската собственост 1 брой 10.00  15 дни Изтегли
1.8. Справка за извършени сделки с имоти общинска собственост 1 брой 10.00  15 дни Изтегли
2.1. Дневна за временен щанд за продажба на продукти по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия 1 брой 34.00  5 дни Изтегли
2.2. Оглед на частни имоти и селскостопанска продукция по искане на собственици 1 брой 30.00  30 дни Изтегли
2.3. Разрешение за удължено работно време 1 брой 300.00  15 дни Изтегли
2.4. Комисия за категоризация на търговския обект 1 брой 10.00  7 дни Изтегли
2.5. Удостоверение и табела – категорийна символика  1 брой 20.00  60 дни Изтегли
2.6. Издаване на дубликат от акт за общинска собственост и други документи от архива на общинска собственост  1  брой 10.00  15 дни Изтегли
2.7. Удостоверение за платен наем от физически и юридически лица, наематели на общински нежилищни имоти  1 брой 10.00  7 дни Изтегли