Харта на клиента

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА  „М А Р И Ц А”

ХАРТА НА  КЛИЕНТА НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

2015 г.

 

Водена от стремежа да отговори на повишените изисквания за модернизация на държавната администрация и от желанието да предоставя на всеки, който се нуждае, качествени услуги по отзивчив, прозрачен и ефективен начин, нашата Община разработи тази Харта на клиента. Тя е изготвена в съответствие с приетата от правителството на Република България Стратегия за модернизиране на държавната администрация и представлява обществен договор за партньорство и коректни взаимоотношения между Община „Марица“ и гражданите и фирмите, които се ползват от услугите й.

Услугите на нашата администрация:

В Общината, както в административната сграда в гр. Пловдив, така и в кметствата на 19-те населени места, се извършват административни услуги на граждани и организации.

За Ваше улеснение сме създали Център за информация и услуги, на партерния етаж в сградата в гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 57 А, където обслужването се осъществява на принципа на едно гише и целия документооборот е автоматизиран. ЦУИ е достъпен и за хора с увреждания.

Работното време на Общинска администрация „Марица“ е от 08:00 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:30 часа. В Центъра за информация и услуги е осигурен непрекъсваем режим на работа с потребителите. В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа, след обявеното работно време.

 

Стандарти на административното обслужване

В процеса на административното обслужване, ние – служителите в общинската администрация се ангажираме:

 • да предоставяме еднакъв достъп до услуги и равнопоставено отношение към всички клиенти, независимо от социалното положение, образованието, възрастта, пола, етническия им произход и религиозните им убеждения;
 • да ви осигурим безпристрастно, достъпно и прозрачно обслужване, като подробно Ви информират за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;
 • да ви изслушваме с внимание, зачитайки личното ви достойнство;
 • да ви отговорим в най-кратки срокове разбираемо и коректно;
 • да работим професионално и отзивчиво;
 • да се вслушваме във вашето мнение, което ще проучваме чрез различни форми – анкети, допитвания, мнения, сигнали и предложения;
 • да вземаме отношение по всяка жалба, относно качеството на работа на служителите;
 • при необходимост от връзка с други институции по възможност да ви посредничим;
 • да пазим от нерегламентиран достъп вашите лични данни;
 • да бъдем коректни с вас като предложим оптимално решение за вашия проблем;
 • да ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства и по начин, удовлетворяващ вашите потребности;
 • да предоставяме исканите от вас услуги в съответствие с нашите стандарти на обслужване;
 • да спазваме конфиденциалност относно вашите запитвания и жалби;
 • да ви осигурим ясен, широко разгласен и лесно достъпен начин да предоставяте вашите мнения, коментари, похвали и оплаквания от качеството на административното обслужване;
 • да довеждаме до вашето знание резултатите от анализа на нашата работа;

 

В замяна очакваме от Вас:

 • да се отнасяте с уважение към служителите, които ви обслужват и да не проявявате агресивно поведение;
 • да бъдете внимателни и търпеливи към останалите граждани;
 • да идвате в обявените приемни дни и часове;
 • да ни давате пълна и точна информация, необходима ни за изпълнението на исканата от вас услуга;
 • да ни предоставяте допълнителна информация, ако това се наложи;
 • да ни уведомявате своевременно за настъпили промени в обстоятелствата;
 • да изразявате свободно вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, предлаганите от нас услуги.

        

Вие можете да се свържете с нас и да получите подробна информация за извършваните от нас административни услуги, необходимите документи и дължимите такси:

 • като ни посетите или ни пишете на адреса на общината – гр. Пловдив, бул. „Марица” 57А, както и по места в кметствата на населените ни места;
 • като ни пишете на електронна ни поща на адрес:

          obshtina@maritsa.org

 • може да използвате телефоните на общината чрез централа –

     032/907 800

 • информация може да получавате всеки работен ден от 8,00 до 16,30 часа в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • на таблата в центъра за услуги на бул. “Марица” № 57А, в кметствата на населените места на общината, както и да намерите по всяко време чрез Интернет страницата ни на адрес: www.maritsa.org;
 • чрез факс: 032/ 951 934

С цел улесняване достъпа до административно обслужване, Община „Марица“ приема писмено и устно подадени искания за издаване на индивидуален административен акт, във връзка с извършваните административни услуги.

Писмените искания могат да бъдат подадени чрез попълване на заявление по образец по един от следните начини:

 • на място в Общината;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Устно, вашето искане ще бъде прието от служителите в Центъра за услуги и информация, които писмено ще отбележат внасянето му в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило, след което се регистрира по общия ред.

При заявено от вас желание, потвърдено в писмен вид, можете да получите информация за извършената услуга и по електронната поща на предоставен от вас електронен адрес.

Вие можете да проследите движението на преписката си на електронния сайт на Общината, чрез входящия номер, който сте получили при завеждането на искането си.

         Документът, издаден от общинската администрация в резултат на заявената от вас услуга можете да получите:

 • на гише в Центъра за услуги и информация;
 • по пощата чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Приемният ден на кмета на Община „Марица“ е всяка сряда и четвъртък от 13:00 до 16:00 часа.

      Приемните дни на заместник-кметовете и секретаря на общината са, както следва:

 1. Зам.-кмет, отговарящ по въпросите на устройство на територията и общинската собственост:

         Вторник                       от 13:00 до 15:00 часа

 1. Зам.- кмет, отговарящ по въпросите на европроекти и политики:    

         Понеделник                  от 13:00 до 15:00 часа

 1. Зам.- кмет, отговарящ по въпросите на социалната политика, образованието и здравеопазването:    

         Вторник                       от 10:00 до 12:00 часа

 1. Секретар на Общината:

          Сряда и четвъртък       от 13:00 до 16:00 часа

         Достъп до обществена информация

         За да получите достъп до обществена информация трябва да подадете писмено заявление.

         Формите, под които може да ви бъде предоставен достъп до обществена информация, са следните:

 1. Преглед на информацията – оригинал или копие;
 2. Устна справка;
 3. Копия на хартиен носител;
 4. Копия на технически носител;

         Отказ за достъп до обществена информация може да ви бъде отказан когато:

 1. Исканата информация е класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;
 2. Исканата информация засяга интересите на трети лица и няма тяхното изрично писмено съгласие за предоставянето й;
 3. Исканата информация вече ви е била предоставяна в предходните 6 месеца.

         Решенията за предоставяне или отказ за предоставяне на обществена информация се вземат в срок не по-късно от 14 дни след датата на регистрирането.

Механизъм за подаване на жалби, сигнали, оплаквания, предложения и похвали

Вашите жалби, сигнали, оплаквания, предложения и похвали можете да подавате писмено:

 • На място или по пощата на адреса на Общината: гр. Пловдив, п. к. 4003, бул. „Марица“ № 57 А;
 • На нашия имейл адрес: obshtina@maritsa.org;
 • Чрез интернет страницата на общината: www.maritsa.org;
 • На телефон 032/907 800;
 • В специалната кутия в Центъра за услуги и информация.

На всички подадени жалби, оплаквания и сигнали ще отговаряме в законово регламентираните срокове.

Ще се разглеждат само писмени жалби и сигнали с посочен подател.

Ще ви бъдем благодарни, ако споделяте с нас вашите предложения, мнения и препоръки. Ние периодично ще ги обсъждаме и публично ще огласяваме предприетите действия.

Вие имате право на по-добър достъп до услуги, извършвани качествено, при ясни процедури и пълна прозрачност.

Ние сме готови с нашите действия да гарантираме вашите права.

Вярваме, че при добро сътрудничество, взаимно уважение и изпълнение на поетите ангажименти заедно ще успеем да направим администрацията по-адекватна и ефективна в полза на нашите граждани.

Тази харта е утвърдена от Кмета на Община „Марица” със заповед № РД-09-615/19.05.2015 г. и е публикувана на Интернет-страницата на Община „Марица” на адрес: www.maritsa.org

Тя периодично ще се актуализира, съгласно настъпилите изменения в нормативната уредба и дейността ни, и в отговор на изискванията на нашите жители.