Такси за технически услуги предоставяни на територията на Община "Марица"

Приложение № 4 към чл. 41

№ по редВид услугаМяркаРазмер на таксата в леваСрок за извършване на услугата  Заявление
1 Допускане /разрешаване/ на изработване на подробен устройствен план 1 брой 30.00 30 дни Изтегли
2 Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план /извън регулация/       Изтегли
2.1 до 1 дка 1 брой 200.00 180 дни  
2.2 до 10 дка 1 брой 300.00 180 дни  
2.2 над 10 дка 1 брой 400.00 180 дни  
3 Издаване на виза за проектиране 1 брой 30.00 14 дни Изтегли
4 Издаване на удостоверение и скица относно имоти подлежащи на възстановяване, находящи се  в границите на урбанизираните територии чл.13,ал.5 и 6 от ППЗСЗЗ  
   Обикновена  1брой  30.00  7 дни  
   Бърза   1брой  45.00  3 дни  
   Експресна   1брой  60.00 до 24 часа   
5 Издаване на удостоверение за съгласие за намаляване на нормативно установените разстояния до имотните граници /чл51 от ЗУТ/  
  Обикновена 1 брой 10.00 7 дни  
   Бърза 1 брой 15.00 3дни  
  Експресна 1 брой 20.00 до 24 часа  
6 Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж 1 брой     Изтегли
  Обикновена 1 брой 20.00 7 дни  
   Бърза 1 брой 30.00 3 дни  
  Експресна 1 брой 40.00 до 24 часа  
7 Регистрация и въвеждане строежите в експлоатация,издаване удостовере-ние за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от 4 и 5 категория     7 дни Изтегли
7.1 - за жилищни сгради и вилни сгради с височина  до 10 м., както и за реконструкция и преустройствата им,без промяна на предназначението им 1 брой 100,00 7 дни Изтегли
7.2 - за жилищни сгради с височина над 10 м. и с РЗП до 2000 кв.м., от които 60 % е с жилищно предназначение , както и за реконструкциите и преустройствата им, без промяна на предназначението. 1 брой 500,00 7 дни Изтегли
7.3  за строежи с обществен характер с РЗП до 500 кв.м, за строежи с производствено предназначение до 200 кв.м. 1 брой 200,00+ по 1 лв/кв.м 7 дни Изтегли
7.4 - за строежи с обществен характер с РЗП до 2000 кв.м, за строежи с производствено предназначение до 500 кв.м, както и за строежите извън тези по т.17.2, за реконструкциите и преустройствата им. 1 брой 500,00+по 1 лв./кв.м 14 дни Изтегли
7.5 - за строежи с обществен характер с РЗП над 2000 кв.м, за строежи с производствено предназначение над 500 кв.м., както и за строежите извън тези по т.17.2 и за реконструкцията и преустройството им. 1 брой 700,00+ по 1 лв./кв.м 14 дни Изтегли
7.6 - за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизирани и извън урбанизираните територии,както и за основните им ремонти и реконструкции по тях. км. 350,00/км., но не повече от 2000,00 14 дни Изтегли
7.7 за бетоновъзли,варовъзли,асфалтови бази, автобази, открити TIR паркинги и др.подобни, в урбанизирани и извън урбанизираните територии, както и за основните им ремонти и реконструкции по тях. кв.м площ
на УПИ
700,00+ по 3 лв./кв.м 14 дни Изтегли
7.8 За издаване на становище за приемателна комисия 1 брой 100.00 14 дни Изтегли
8 Съгласуване на идеен инвестиционен проект   60 % от т.10 30 дни Изтегли
9 Разглеждане  и одобряване на идейни инвестиционни проекти по които се издава разрешение за строеж   60% от т.10 30 дни Изтегли
10 Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съотв.,или чрез Общински експертен съвет       Изтегли
10.1 Съгласуване и одобряване на проекти за жилищни сгради, пристройки, надстройки и реконструкции със смяна на конструктивната система кв.м 0,70 30 дни Изтегли
10.2 За нежилищни сгради,пристройки,надстройки и реконструкции, със смяна на конструктивната система /не по-малко от 20 лв./ - от допълващото застрояване кв.м 1.00 30 дни Изтегли
10.2.1 За нежилищни сгради,пристройки,надстройки и реконструкции,със смяна на конструктивната система - от основното застрояване кв.м 1,00 30 дни Изтегли
10.3 За съгласуване на инвестиционни проекти по части ОВ, ВиК, ЕЛ, Пътна, ТИЕС, Геодезия и ВП, Технология и други /за всеки вид поотделно/ кв.м. 7% от т.10.1, 10.2, 10.2.1 30 дни Изтегли
10.4 За процедиране по чл.147 от ЗУТ  - по ал.2, т.1, 3, 5, 7, 11 и 12 1 брой 50,00 30 дни Изтегли
10.5 За съгласуване и одобряване  проекти за узаконяване м2 в троен раз-мер по т.10.1 до т.10.3 вкл 30 дни Изтегли
10.6 За пресъгласуване на инвестиционни проекти с изтекъл срок, както и разглеждане и процедиране на промени/преработки/ в одобрени вече проекти. м2 50 % от таксата по т.10.1 до т.10.3 вкл. 30 дни Изтегли
10.7 Таксите по т.10 се намаляват с 50 % при повторно внасяне за съгласуване след отстраняване на несъответствията, установени при първоначалното разглеждане за съответните части.       Изтегли
10.8 за бетоновъзли,варовъзли,асфалтови бази, автобази, открити TIR паркинги и др. Подобни, в урбанизирани и извън урбанизираните територии, както и за основните им ремонти и реконструкции по тях. кв.м.
площ
на УПИ
0,50 30 дни Изтегли
10.9 за съгласуване и одобряване на ограда АС част м 0,20 30 дни Изтегли
10.10 за съгласуване и одобряване на проекти за преустройство или промяна на предназначението ,без изменение на костр.система /не по-малко от 10 лв./ кв.м 50% по т.10.1,10.2,10.1.2 и 10.3 30 дни Изтегли
10.11 За одобряване и съгласуване на проекти за бетоновъзли, варовъзли, асфалтови бази, автобази, открити тир паркове и др. в урбанизирани и в извън урбанизираните територии, както и за осн. им ремонти и реконструкция по тях кв.м
площ
на УПИ
0,50 30 дни Изтегли
10.12 Таксите по т.10.1 и т.10.2  се намаляват с 50% при повторно внасяне за съгласуване след отстраняване на съответствията, установени при първоначалното разглеждане на съответните части.       Изтегли
11 Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект чл.154 от ЗУТ       Изтегли
11.1 Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти на основание доклад за оценка на съотв.или чрез Общински експартен съвет кв.м  по т.10  30 дни
11.2 Отразяване на забележка в издадено вече разрешение за строеж 1 брой 10.00 вкл. В 11.1 Изтегли
12 Изготвяне на справки относно изменение на устройствени планове и схеми чл.131 от ЗУТ 1 брой 50.00 7 дни  
13 Съгласуване на инвестиционни проекти за благоустрояване и обекти на техническата инфраструктура       Изтегли
13.1 . За съгласуване и одобряване проекти за  трафопост , антени , рекламни съоръжения и др. 1 брой 300,00 30 дни Изтегли
13.2  За съгласуване и одобряване на проекти за пречиствателна станция за отпадъчни води м3 капац.  1.50  30 дни
13.3  За съгласуване на външни водопроводни и канализационни мрежи м. 0,40 но не по-малко от 30лв. 30 дни Изтегли
13.4  За съгласуване на външни електрически и телефонни кабели, въздушни линии за кабелна телевизия , газопроводи и други. м. 0,40 но не по-малко от 30лв. 30 дни Изтегли
13.5  За съгласуване на газопроводи и пътни връзки м. 0,40 но не по-малко от 30лв. 30 дни Изтегли
13.6 за съгласуване на проекти за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците 1 брой 60.00 30 дни Изтегли
13.7 за съгласуване на комуникационн транспортни планове и проекти, които изискват допълнителни мерки за безопасност на движението по общинските пътища 1 брой 200.00 30 дни Изтегли
13.8 За съгласуване на пътни връзки и ЖП инфраструктура м. 1.00 но не по-малко от 70 30 дни
14 Произнасяне по допускане,проучване и проектиране за изменение на ПУП / чл.136 във връзка с чл.128 от ЗУТ/ 1 брой 20.00 30 дни Изтегли
14.1 Разглеждане на частично изменение на ПУП,ПЗ,РУП  и ПУР       Изтегли
14.1.1 до 1 дка 1 брой 100.00 30 дни  
14.1.2 до 10 дка 1 брой 150.00 30 дни  
14.1.3 над 10 дка 1 брой 200.00 30 дни  
14.2 Разглеждане на частично изменение на ПР, ПЗ и РУП за всеки поземлен имот        
14.2.1 до 1 дка 1 брой 50.00 30 дни  
14.2.2 до 10 дка 1 брой 100.00 30 дни  
14.2.3 над 10 дка 1 брой 150.00 30 дни  
15 Издаване на разрешение за строеж       Изтегли
15.1 Разрешение за строеж 1 брой 10.00 7 дни вкл.в т 10 Изтегли
15.2 Акт за узаконяване 1 брой 30.00 7 дни вкл.в т 10 Изтегли
16 Заверка на протокол при определяне на стр.линия и ниво на строеж и откриване на стр.площадка 1 брой 20.00 7 дни Изтегли
16.1 за заверка на акт обр.3 и за установяването на съотв. на строеж с изд. стр. книжа - проверка за установяване на съотв.на строежа с издадените стр. книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването       Изтегли
  до 300 кв.м РЗП 1 брой 20.00 7 дни Изтегли
  над 300 кв.м РЗП 1 брой 60.00 7 дни Изтегли
17 Учредяване на  право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешение за строеж за проводи на инженерната инфраструктура /чл.194 от ЗУТ / 1 брой 100.00 30 дни Изтегли
18 Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път /чл.192, ал.2 от ЗУТ 1 брой 100.00 30 дни Изтегли
19 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти 1 брой 10.00 30 дни Изтегли
20 Възстановяване на изгубен одобрен инв.проект по който е изпълнен строеж чрез заснемане /чл.145 ал.5 от ЗУТ/ кв.м. по т.10 30 дни Изтегли
21 Издаване на удостоверение във връзка с доброволна делба / чл.202/       Изтегли
  Обикновена 1 брой 20.00 7 дни  
  Бърза 1 брой 30.00 3 дни  
  Експресна 1 брой 40.00 до 24 часа  
22 Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот /чл.16 ал.5 от ЗУТ/       Изтегли
  Обикновена 1 брой 20.00 7 дни  
  Бърза 1 брой 30.00 3 дни   
  Експресна 1 брой 40.00 до 24 часа  
23 Приемане и заверяване на екзекутивна документация       Изтегли
  до 100 кв.м кв.м 20.00 7 дни  
  от 101 до 200 кв.м кв.м 50.00 7 дни  
  над 201 кв.м кв.м 100.00 7 дни  
  инфраструктура 1 брой 20.00 7 дни  
24 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инв. проекти   във връзка с чл.147 и чл.153 от ЗУТ       Изтегли
24.1 Издаване на стр.разрешение 1 брой 10.00 7 дни Изтегли
24.2 Одобряване СК становище с указания за изпълнение 1 брой 50.00 7 дни Изтегли
25 Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване 1 брой 20.00 14 дни Изтегли
26 Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи и от горския фонд без промяна на предназначението       Изтегли
26.1 Разрешение за строеж 1 брой 10.00 7 вкл.в т.26.2 Изтегли
26.2 Одобряване на проекти на кв.м кв.м т.10 30 дни Изтегли
27 Издаване на удостоверение за възникнало сервитутно право 1 брой 20.00 7 дни Изтегли
28 Допускане /разрешаване изработването на комплексен проект за инв.инициатива/ 1 брой 10.00 14 дни Изтегли
29 Представяне и вписване в регистър на техн.и енергиен паспорт на сграда 1 брой 10.00 7 дни Изтегли
30 Заверка на копие от протокол , заповед , кореспонденция и друга документация , съхранявана в дирекция УТЕС       Изтегли
30.1 За издаване на копие от ПУП - ПЗ за група поземлени имоти с повдигане в цвят 1 брой 20.00 до 24 часа Изтегли
30.2 За заверяване на други копия от документи       Изтегли
30.2.1 първа  и на всяка следваща страница по 0,40 ст. 1 брой 7.00 7 дни Изтегли
30.2.2 заверяване на планове и документацията към тях на лист по 0,40 лв, но не по-малко от 10 лв. на брой   7 дни Изтегли
30.2.3 за издаване на препис - протокол от ЕСУТ 1 брой 10.00 до 24 часа Изтегли
30.2.4 за издаване на препис -протокол за изсичане на дървета 1 брой 10.00 до 24 часа Изтегли
31 Презаверяване на скица от издаването на която са изтекли 6 месеца 1 брой 5.00 7 дни Изтегли
32 Издаване на комбинирана скица за недвижим имот 1 брой 20.00 7 дни Изтегли
33 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство 1 брой 20.00 7 дни Изтегли
34 Издаване на копие от разписна книга и извадка от ЗРП/ПУП 1 брой 20.00 7 дни Изтегли
35 Издаване на копие от реперен карнет 1 брой 20.00 7 дни Изтегли
36 Съгласуване на доброволна делба във връзка с чл.200 от ЗУТ       Изтегли
36.1 съгласуване на ПУП-ПРЗ 1 брой 50.00 30 дни Изтегли
36.2 съгласуване на инвестиционен идеен или технически проект кв.м по т. 8 или т.10 30 дни Изтегли
37 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд       Изтегли
37.1 едра куб.м 0.45 7 дни Изтегли
37.2 средна куб.м 0.15 7 дни Изтегли
37.3 дърва за огрев и вършина простр. куб.м 3.00 7 дни Изтегли
38 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лози в селскостопанските земи 1 протокол 10.00 14 дни
39 Издаване на разрешение за кастрене и рязане на растителност 1 протокол 10.00 14 дни Изтегли
40 Издаване на разрешение за преместване на растителност 1 протокол 10.00 14 дни Изтегли
41 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност 1 протокол 10.00 14 дни Изтегли
42 Съгласуване на проекти по озеленяване, инфраструктура, обекти и др. кв. м 0.10 30 дни Изтегли
43 Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали 1 брой 30.00 7 дни Изтегли
44 Издаване на разрешение за специално полване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект, пътни връзки към него и рекламни съоръжения       Изтегли
44.1 Преместваем обект - кафе, закуски , търговия 1 брой 60,00 7 дни Изтегли
44.2 За единичен обект - Бензиностанция и / или газостанция, автосервиз, автомивка, охраняем паркинг, хранене, търговия 1 брой 100,00 7 дни Изтегли
44.3  За комплекс от два обекта - бензиностанция и/или газстанция, авто-сервиз, автомивка, охраняем паркинг, хранене, търговия, спане с хранене 1 брой 140,00 7 дни Изтегли
44.4   д/ За комплекс от 3 и повече от 3 обекта - бензиностанция  и/или газо-станция,автосервиз,автомивка,охраняем паркинг,хранене,търговия,спане 1 брой 180,00 7 дни Изтегли
44.5 За съгласуване на проект и издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане и ремонт на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и за тяхната експлоатация се събира еднократна такса , като следва :       Изтегли
44.5.1 новоизграждани подземни и надземни линейни съоръжения в обхвата  на пътя/общински пътища - ІV клас/ км. 1100,00 7 дни Изтегли
44.5.2 новоизграждани отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя до 5 кв.м. 1 брой 220,00 7 дни Изтегли
44.5.3 новоизграждани отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя над 5 кв.м. 1 брой 280,00 7 дни Изтегли
44.5.4 пресичане на път с прокопаване 1 брой 300.00 7 дни Изтегли
44.5.5 пресичане на път с хоризонтален сондаж 1 брой 50.00 7 дни Изтегли
44.5.6 пресичане на път с надземни проводи и съоръжения 1 брой 30.00 7 дни Изтегли
44.5.7 реконструкция на подземни или надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя км. 20.00 7 дни Изтегли
44.5.8 за  издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя,чрез провеждане на автомобилни ралита,състезания и други масови мероприятия, за извършване на строителни ,монтажни и ремонтни работи при изграждане на търговски пътни обекти и пътни връзки към тях, за направа на пътни връзки към съседни имоти и земеделски земи ,за изграждане на рекламни съоръжения,за прокарване и ремонт на надземни и подземни проводи и съоръжения       Изтегли
44.5.8.1 прекъсване или спиране на движението час 200.00 7 дни Изтегли
44.5.8.2 отклоняване на движението по временни маршрути,удължаващи пътя над 5000 м ден 100.00 7 дни Изтегли
44.5.8.3 ограничения на движението и / или отклоняване по временни маршрути, удължаващи пътя до 5000 м ден 30.00 7 дни Изтегли
44.6  издаване разрешение за изграждане на рекламни съоръжения 1 брой 100.00 7 дни Изтегли
45 Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътищата       Изтегли
45.1  Чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него и рекламни съоръжения       Изтегли
45.1.1 За бензиностанция и/или газостанция до 2 колонки включително . 1 год. 1000.00 14 дни Изтегли
45.1.2   Както т.47.1 с допълнителна дейност търговия в приемната сграда на бензинастанцията и/или газостанцията 1 год. 1100.00 14 дни Изтегли
45.1.3  за бензиностанция и/или газостанция с 3 или 4 включително 1 год. 1200.00 14 дни Изтегли
45.1.4 както т.47.1.7 с допълнителна дейност търговия в приемната сграда на бензиностанцията или газостанцията 1 год. 1300.00 14 дни Изтегли
45.1.5 за бензиностанция и/или газостанция с 5 и повече колонки 1 год. 1250.00 14 дни Изтегли
45.1.6 Както т.47.1.9 с допълнителна дейност търговия в приемната сграда на бензиностанцията или газостанцията. 1 год. 1350.00 14 дни Изтегли
45.1.7  За преместваем обект до 10 кв.м включително търговска площ 1 год. 30.00 14 дни Изтегли
45.1.8  За преместваем обект от 10 до 20 кв.м включително търговска площ 1 год. 60.00 14 дни Изтегли
45.1.9  За преместваем обект от 20 до 40 кв.м включително търговска площ 1 год. 80.00 14 дни Изтегли
45.1.10 За преместваем обект над 40 кв.м търговска площ 1 год. 120.00 14 дни Изтегли
45.1.11 За единичен обект без бензиностанция или газостанция до 50 кв.м търговска площ 1 год. 120.00 14 дни Изтегли
45.1.12 За единичен обект без бензиностанция или газостанция от 50 до 200 кв.м включително търговска площ 1 год. 240.00 14 дни Изтегли
45.1.13 За обект за автосервизно обслужване 1 год. 150.00 14 дни Изтегли
45.1.14  Рекламно съоръжение       Изтегли
  до 10 кв.м 1 год. 100.00 7 дни Изтегли
  над 10 кв.м 1год 200.00 7 дни Изтегли
46 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган чл.621 от ГПК      
47 За процедиране по чл.142,ал.6,т.1 от ЗУТ       Изтегли
47.1 - за гаражи и стопански постройки до 50 кв.м РЗП 1 брой 50,00 30 дни Изтегли
47.2 - за сгради на основно и допълващо застрояване - от 50 до 100 кв.м РЗП 1 брой 100,00 30 дни Изтегли
47.3 - от 100 до 200 кв.м РЗП 1 брой 200,00 30 дни Изтегли
47.4 - от 200 до 300 кв.м. РЗП 1 брой 300,00 30 дни Изтегли
47.5 - от 300 до 400 кв.м РЗП 1 брой 400,00 30 дни Изтегли
47.6 - от 400 до 500 кв.м РЗП 1 брой 500,00 30 дни Изтегли
47.7 - над 500 кв.м. РЗП 1 брой 1000,0 30 дни Изтегли
47.8 Неррегламентирани обекти 1 брой 100.00 30 дни  
48 Заустване на отпадъчни води в общински отводнителни канали / не по-малко от 50 лв./ куб.м 0.12 7 дни Изтегли
48.1 становище за съгласие за заустване в общински канали, съгласно ЗВ 1 брой 50.00 7 дни Изтегли
49 Не се заплащат такси за технически услуги при:      
49.1 допълване /поправки/ на одобрен кадастрален план     14 дни
49.2 писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по влязла в сила оценка     14 дни
49.3 отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на правоимащите     90 дни
49.4 Изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване и нова оценка на недвижимия имот,недвижими имоти     90 дни
49.5 Издаване на предварителна информация по въпроси на техническото обслужване     7 дни
49.6 попълване на данъчна декларация ,съгл.чл.14 от ЗМТД     2 дни