Такси за административни услуги предоставяни от целодневни детски градини и общообразователни училища, предоставяни на територията на Община "Марица"

Приложение № 5.6 към чл. 46, ал.1, т. 7

№ по редВид услугаМяркаРазмер в леваСрок за извършване на услугата
1. Удостоверения      
 1.1. Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група 1 брой безплатно веднага
 1.2. Удостоверение за преместване на ученик 1 брой безплатно веднага
 1.3. Удостоверение за завършена подготвителна група 1 брой безплатно Здни
 1.4. Удостоверение за завършен първи клас 1 брой безплатно Здни
 1.5. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование 1 брой безплатно Здни
 1.6. Удостоверение за завършен клас 1 брой безплатно Здни
 1.7. Удостоверение за професионално обучение 1 брой безплатно Здни
2. Свидетелства      
 2.1. Свидетелство за основно образование 1 брой безплатно Здни
 2.2. Дубликат на свидетелство за основно образование 1 брой безплатно Здни