Такси за административни услуги, предоставяни от дирекция " Местни данъци и такси", предоставяни на територията на Община "Марица"

Приложение № 5.4 към чл. 46, ал.1, т.5

№ по редВид услугаМяркаРазмер в леваСрок за извършване на услугатаБланка
1  За издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство.       Изтегли
1.1 на физически лица        
  обикновена 1 брой 3.00 до 14 дни  
  бърза 1 брой 5.00 до 5 дни  
  експресна 1 брой 10.00 за 1 ден  
1.2 на юридически лица        
  обикновена 1 брой 3.00 до 14 дни  
  бърза 1 брой 10.00 до 5 дни  
  експресна 1 брой 20.00 за 1 ден  
2  За издаване на удостоверение за данни  декларирани  по  Закона за местни данъци и такси .       Изтегли
2.1 на физически лица        
  обикновенна 1 брой  3 .00 до 7 дни  
  бърза 1 брой 5 .00 до 3 дни  
  експресна 1 брой 10.00 за 1 ден  
2.2 на юридически лица        
  обикновенна 1 брой 3.00 до 7 дни  
  бърза 1 брой 10.00 до 3 дни  
  експресна 1 брой 20.00 за 1 ден  
3  За издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона  за местни данъци и такси       Изтегли
3.1 на физически лица        
  обикновена 1 брой 2.00 до 7 дни  
  бърза 1 брой 3.00 до 3 дни  
  експресна 1 брой 5.00 за 1 ден  
3.2 на юридически лица        
  обикновена 1 брой 3.00 до 7 дни  
  бърза 1 брой 5.00 до 3 дни  
  експресна 1 брой 10.00 за 1 ден  
4.  Информация и справки по заявки на предприятия.       Изтегли
  обикновенна 1 брой 2.00 до 7 дни  
  бърза 1 брой 3.00 до 3 дни  
  експресна 1 брой  5.00 за 1 ден  
5.  За  издаване на удостоверение за платен данък върху наследство        Изтегли
  обикновенна 1 брой 2.00 до 7 дни  
  бърза 1 брой 3.00 до 3 дни  
  ескспресна 1 брой 5.00 за 1 ден  
6. За издаване на удостоверение за  дължим данък върху наследството       Изтегли
  обикновенна 1 брой 2.00 до 7 дни  
  бърза 1 брой 3.00 до 3 дни  
  експресна 1 брой 5.00 за 1 ден  
7.  Издаване на удостоверение за дължим размер на патент ния данък.        Изтегли
  обикновенна 1 брой 2.00 до 7 дни  
  бърза 1 брой 3.00 до 3 дни  
  експресна 1 брой 5.00 за 1 ден  
8. Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижи ми  имоти и такса  битови отпадъци.        Изтегли
  обикновенна 1 брой 2.00 до 7 дни  
  бърза 1 брой 3.00 до 3 дни  
  експресна 1 брой 5 ,00 за 1 ден  
9.  За издаване на удостоверение за платен данък  върху  превозни средства.       Изтегли
  обикновенна 1 брой 2.00 за 7 ден  
  бърза 1 брой 3.00 за 3 ден  
  експресна 1 брой 5 ,00 за 1 ден  
10. За издаване на дубликат от подадена данъчна декларация       Изтегли
  на физически лица 1 брой 5.00 до 3 дни  
  на юридически лица 1 брой 10.00 до 3 дни  
11. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък  върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин  имоти на територията на Общината.       Изтегли
  обикновена 1 брой безплатно до 7 дни  
  експресна 1 брой  безплатно веднага  
12. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък  върху нежилищните имоти ,придобити от предприятия .       Изтегли
  обикновена 1 брой безплатно до 7 дни  
  експресна 1 брой  безплатно веднага  
13. Приемане и обработване на декларации за облагане с  данък върху наследствата.       Изтегли
  обикновена 1 брой безплатно до 7 дни  
  експресна 1 брой  безплатно веднага  
14.  Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество с изключение на недвижим имот ,ограничени вещни права върху недвижим  имот и моторни превозни средства.       Изтегли
  обикновена 1 брой безплатно до 7 дни  
  експресна 1 брой  безплатно веднага  
15. .Приемане и обработване на декларации за облагане с  да нък върху притежаван лек автомобил,        Изтегли
  обикновена 1 брой безплатно до 7 дни  
  експресна 1 брой  безплатно веднага  
16. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък за притежавано пътно превозно средство  без леки автомобили.       Изтегли
  обикновена 1 брой безплатно до 7 дни  
  експресна 1 брой  безплатно веднага  
17. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък за притежавано плавателно средство.       Изтегли
  обикновена 1 брой безплатно до 7 дни  
  експресна 1 брой  безплатно веднага  
18. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно въздухоплавателно средство.       Изтегли
  обикновена 1 брой безплатно до 7 дни  
  експресна 1 брой  безплатно веднага  
19. Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезврежда не  на битови отпадъци.        Изтегли
  обикновена 1 брой безплатно до 7 дни  
  експресна 1 брой  безплатно веднага  
20. Приемане на декларации за определяне на такса  за битови отпадъци  според  количеството  им.       Изтегли
  обикновена 1 брой безплатно до 7 дни  
  експресна 1 брой  безплатно веднага  
21. Прием и обработване   на декларации  за облагане с годишен  патентен данък.       Изтегли
  обикновена 1 брой безплатно до 7 дни  
  експресна 1 брой  безплатно веднага  
22. 22.Прием и обработване   на искане  за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци ,такси и наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции.        Изтегли
  обикновена 1 брой безплатно до 7 дни  
  експресна 1 брой  безплатно веднага  
23. За издаване на други удостоверения  и справки  по искане на  физически  и юридически лица/без удостоверенията по т.36,37,38       Изтегли
  обикновена 1 брой 2.00 до 7  дни  
  бърза 1 бр. 3.00 до 3 дни  
  експресна 1 брой 5.00 за 1 ден  
24. За издаване на заверен дубликат от квитанция за платени местни и / или  такси.       Изтегли
  на физически лица 1 брой 5.00 за 1 ден  
  на юридически лица 1 брой 10 ,00 за 1 ден  
25. За заверка на молба - декларация   и на вече издадени удостоверения.        Изтегли
  на физически лица 1 брой 3.00 за 1 ден  
  на юридически лица 1 брой 6.00 за 1 ден