Такси за административни услуги по производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти

Приложение № 5.2 към чл.46, ал.1, т.2

№ по редВид услугаМяркаРазмер в леваСрок за извършване на услугатаБланка
  По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти         
1. Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост 1 брой 30.00 30 дни Изтегли
2. Заверка на молба-декларация по обстоятелствена проверка за признаване право на собственост върху имоти 1 брой 30.00 15 дни Изтегли
3. Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж. 1 брой 50.00 60 дни Изтегли
4. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти 1 брой 10.00 15 дни Изтегли
5. Приемане на документи и прекратяване на собственост върху недвижим имот 1 брой 50.00 60 дни Изтегли
6. Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост 1 брой 10.00 30 дни Изтегли
7. Справка по актовите книги 1 брой 10.00  15 дни Изтегли
8. Издаване на удостоверение за отписан/деактуван/ или за възстановен общински имот 1 брой 10.00 30 дни Изтегли
9. Учредяване право на надстрояване и пристрояване 1 брой 10.00 30 дни Изтегли
10. Удостоверение по чл.100, ал.1 от ППЗДС 1 брой 30.00 15 дни Изтегли
11. Удостоверение за регистрация на тютюнопроизводител с вписана квота за производство на тютюн 1 брой 50.00 30 дни Изтегли
12. Изготвяне на удостоверение по искане на физически и юридически лица по реституционни приватизационни преписки 1 брой 10.00 15 дни Изтегли
13. За участие в търг за отдаване под наем и аренда на земи в и извънрегулация отдавани под наем за земеделско ползване 1 брой 25.00 30 дни Изтегли