Такси за административни услуги по гражданско състояние, предоставяни на територията на Община "Марица"

№ по редВид услугаМяркаРазмер в леваСрок за извършване на услугатаБланка
1 Издаване на удостоверение за наследници      

В Кметство

Изтегли

  Обикновена 1 брой 3.00 7 дни  
  Бърза 1 брой 4.50 3 дни  
2 Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице       Изтегли
  Обикновена  1 брой 2.00 7 дни  
  Бърза 1 брой 3.00 3 дни  
  Експресна 1 брой 4.00 24 часа  
3 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние       Изтегли
  Обикновена  1 брой 2.00 7 дни  
  Бърза 1 брой 3.00 3 дни  
4 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат;       Изтегли
  Обикновена  1 брой 2.00 7 дни  
  Бърза 1 брой 3.00 3 дни  
  Експресна 1 брой 4.00 24 часа  
5 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат;       Изтегли
  Обикновена 1 брой 2.00 7 дни   
  Бърза 1 брой 3.00 3 дни  
  Експресна 1 брой 4.00  24 часа  
6 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път       Изтегли
  Обикновена 1 брой 2.00 7 дни  
  Бърза 1 брой 3.00 3 дни  
  Експресна 1 брой 4.00 24 часа  
7 Издаване на удостоверение за семейно положение;       Изтегли
  Обикновена 1 брой 2.00 7 дни  
  Бърза 1 брой 3.00 3 дни  
  Експресна 1 брой 4.00 24 часа  
8 Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина;       Изтегли
  Обикновена 1 брой 2.00 7 дни  
  Бърза 1 брой 3.00 3 дни  
  Експресна 1 брой 4.00 24 часа  
9 Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България;       Изтегли
  Обикновена 1 брой 2.00 7 дни  
  Бърза 1 брой 3.00 3 дни  
  Експресна 1 брой 4.00 24 часа  
10 Издаване на удостоверение за родствени връзки       Изтегли
  Обикновена 1 брой 2.00 7 дни  
  Бърза 1 брой 3.00 3 дни  
  Експресна 1 брой 4.00 24 часа  
11

Издаване на удостоверение за постоянен адрес

1 брой 2.00 веднага

В Кметство

Изтегли

12 Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес 1 брой 2.00 веднага

В Кметство

Изтегли

13  Заверка за удостоверение за постоянен адрес 1 брой 2.00 веднага  
14 Издаване на удостоверение за настоящ адрес; 1 брой 2.00 веднага

В Кметство

Изтегли

15 Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес; 1 брой 2.00 веднага В Кметство
16 Заверка на удостоверение за настоящ адрес; 1 брой 2.00 веднага  
17 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 1 брой 5.00 веднага Изтегли
18 Установяване на наличие на българско гражданство 1 брой 2.00 веднага Изтегли
19 Издаване на удостоверения за идентичност на административен адрес       Изтегли
  Обикновена 1 брой 2.00 7 дни  
  Бърза 1 брой 3.00 3 дни  
20 Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл. 93, ал. 5 от ЗГР 1 брой 2.00 веднага Свободен текст
21 Удостоверяване на данни и справки по регистри за гражданско състояние за минали години       Изтегли
  Обикновена 1 брой 5.00 7 дни  
  Бърза 1 брой 7.50 3 дни  
22 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребиваване или бежанец, или на лице без гражданство 1 брой 2.00 веднага Изтегли
23 Издаване на удостоверение за установени жилищни нужди 1 брой 2.00 след картотекиране Изтегли
24  Издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актове за гражданско състояние       Изтегли
  Обикновена 1 брой 2.00 7 дни  
  Бърза 1 брой 3.00 3 дни   
  Експресна 1 брой 4.00 24 часа  
25 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал 1 брой безплатно 7 дни от раждането  
26 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал 1 брой безплатно веднага Изтегли
27 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път 1 брой безплатно 48ч.след смърта  
28 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина. 1 брой безплатно 7 дни Изтегли
29 Приемане на искане  и промяна в актовете за гражданско състояние 1 брой безплатно 7 дни Свободен текст
30 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство. 1 брой безплатно веднага след учредяването Изтегли
31 Възстановяване и промяна на име. 1 брой безплатно 7 дни  Изтегли
32 Припознаване на дете. 1 брой безплатно веднага Изтегли
21 Присвояване на ЕГН. 1 брой безплатно 3 дни Служебно
33 Промяна на ЕГН на български гражданин. 1 брой безплатно 7 дни Служебно
34 Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ „ГРАО”. 1 брой безплатно 7 дни Служебно
35 Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции 1 брой безплатно 7 дни Служебно
36 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган. 1 брой безплатно 30 дни Изтегли
37 Обработка и комплектоване на преписки, касаещи събития по гражданско състояние на български граждани, настъпили в чужбина. 1 брой 30.00 30 дни  
1. Нотариална заверка на подпис        
1.1. - първи подпис 1 брой 5.00 веднага  
1.2. - всеки следващ 1 брой 2.00 веднага  
2. Нотариална заверка на препис        
2.1. - за една страница 1 брой 3.00 веднага  
2.2. - за всяка следваща 1 брой 2.00 веднага  
3. Нотариална заверка на съдържанието на частни документи без определен материален интерес върху първия екземпляр        
3.1. - за една страница 1 брой 10.00 веднага  
3.2. - за всяка следваща 1 брой 2.00 веднага  
3. Издаване на удостоверение за липса на лишаване от родителски права 1 брой 1,00 3 дни Изтегли
4. Презаверка на удостоверения по гражданско състояние       Изтегли
  Обикновена 1 брой 2.00 7 дни  
  Бърза 1 брой 3.00 3 дни  
5. Удостоверение за данни и справки по регистри за гражданско състояние за текущата година 1 брой 2,00 веднага Изтегли
6. Удостоверение за идентичност на име на починало лице       Изтегли
  Обикновена 1 брой 5.00 7 дни  
  Бърза 1 брой 7.50 3 дни  
7. Други видове удостоверения за гражданска регистрация по данни на ЛРК /вкл. служебни бележки/       Изтегли
  Обикновена 1 брой 5.00 7 дни  
  Бърза 1 брой 7.50 3 дни  
8. Издаване на удостоверения УП 2 и УП 3 за брутно трудово възнаграждение и за осигурителен трудов стаж. 1 брой безплатно 14-30 дни  
9. Приемане на молби за предоставяне на социална помощ за извършване на погребения за сметка на бюджета на общината на социално слаби, самотни хора, без роднини, бездомни и починали в заведенията за социални услуги. 1 брой безплатно 7 дни   
10. Приемане на молби за услугата „Социален асистент” и молби от насочените социални асистенти за назначаването им. 1 брой безплатно 15-20дни  
11. Приемане и обработка на преписки за изготвяне на предложения до Общински съвет за отпускане на персонални пенсии. 1 брой безплатно 30 дни  
12. Приемане и обработка на преписки за изготвяне на предложения постъпили от администрацията на президента за опрощаване на държавни вземания. 1 брой безплатно 30 дни  
13. Вписване в регистъра на местните поделения по вероизповедание 1 брой 20.00 7 дни  
14. Промяна в регистъра на местните поделения по вероизповедание 1 брой 20.00 7 дни  
15. Връчване на съобщения, призовки и др. от частен съдебен изпълнител 1 брой 5.00 3 дни