Селско стопанство

pole_300Селското стопанство в Община „Марица” е структуроопределящ сектор в общинската икономика. Представено е от земеделие и животновъдство, за които има изключително благоприятни природни и агротехнически условия за развитие.
Големият размер на земеделските територии, високата ценност на земеделските земи от алувиално-ливаден почвен тип, в съчетание с благоприятните агроклиматични условия и с реалните възможности за напояване, което е предпоставка за развитие на интензивни селскостопански производства, като зеленчукопроизводство, овощарство. Лозарство, тютюнопроизводство, зърнено-житни култури.

Земеделие
Земеделските земи заемат 81.5% от площта на общината, което е средно 0.89 ха/жител.  Високата продуктивност на обработваемите земеделски земи е гаранция за развитието на селското стопанство. Все още доходите на населението се формират от този сектор. Земята се обработва от частни стопани. Много популярно е фамилното фермерство. Кооперативните сдружения са по-редки.

Най-голяма е площта им в землищата на с. Труд - 3149,7 ха, с. Строево - 2245,1 ха, с. Граф Игнатиево - 2013,8 ха и т.н.
Относителният дял на земеделските територии спрямо общата площ на землищата е най-голям в землищата на селата Желязно - 90,4%, Строево - 90,2%, Ясно поле - 87,6%, Динк - 86,6%, а най-малък е делът им в землищата на с. Граф Игнатиево - 70,4% и с. Маноле - 75,8%.

Най-голяма е площта им в землищата на с. Труд- 3149,7 ха, с. Строево - 2245,1 ха, с. Граф Игнатиево - 2013,8 ха и т.н.
Относителният дял на земеделските територии спрямо общата площ на землищата е най-голям в землищата на селата Желязно - 90,4%, Строево -90,2%, Ясно поле - 87,6%, Динк -86,6%, а най-малък е делът им в землищата на с. Граф Игнатиево - 70,4% и с. Маноле - 75,8%.
Обработваемата   земя   в земеделските територии е с обща площ 25043,3 ха.
Най-много обработваема земя има в землищата на селата Труд - 2872,2 ха, Маноле - 2084,6 ха, Строево - 2046,7 ха и т.н., а най-малко в землищата на селата Динк - 435,3 ха, Крислово - 519,4 ха, Желязно - 521,0 ха.
Относителният дял на обработваемата земя е най-висок в землищата на селата Строево - 82,3% от площта на землището, Желязно - 80,0%, Войсил - 79,0%. Най-нисък е относителният дял в землищата на с. Граф Игнатиево - 62,2%, с. Трилистник - 63,0% и с. Маноле - 65,4%.
Обработваемата земя включва в себе си площта на нивите с относителен дял 93,4%, трайните насаждения - 5,6% и естествени ливади - 1,0%.
В общината са изградени 17274,6 ха поливни площи (69,0% от обработваемата земя). От тях 12487,2 ха са годни за напояване. Негодни за напояване поради разрушени и амортизирани хидротехнически съоръжения и напоителни системи са 4787,4 ха. От тях 12,1 ха следва да бъдат изключени от баланса на поливните площи (отнети за строителство), а за останалите 4775,3 ха има техническа възможност за възстановяване като поливни площи.
Общата площ на земите по &4 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ е 27 дка, разположени в землищата на селата Бенковски - 1,2 ха, Граф Игнатиево - 0,1 ха, Радиново - 0,8 ха, Рогош - 0,1 ха, Трилистник - 0,4 ха и Царацово 0,1 ха.
Мерите и пасищата заемат площ от 1557,9 ха. Заедно с обработваемата земя те формират т.н. стопанисвана земя - общо 26601,2 ха, или 77,7% от територията на общината.
Останалата част от земеделските територии се заема от други необработваеми земи с обща площ 1305,0 ха, заети от гори и полезащитни пояси, създадени върху земеделски земи - 92,2 ха (от тях 9,9 ха по лесоустройствен проект са с функция „Защитни ивици край река"), полски пътища и прокари - 1137,4 ха и непригодни земи (скали, пясъци и др.) -75,4 ха.