Проект „Общностен център за деца и семейства в Община Марица”


 

ОБЩИНА МАРИЦА

Проект

Проект № BG05M9OP001-2.004 -0032

 

 

„Общностен център за деца и семейства в Община "Марица“

 

 

Заявление за потребители


 

ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ:

Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”, „Допълнителна педагогическа  подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”, „Предоставяне на психол. подкрепа и консулт. на бъдещи и настоящи родители за форм. и разв. на род. умения", "Сем. консулт. и подкрепа" и "Индив. и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина",  "Ранна интервенция на уврежданията","Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания",подбор, ФИНАНСИРАН ПО ОПРЧР, ДБФП по Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.004  по процедура „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

 

 

Описания на Услугите
Процедура за подбор на Специалисти
Методическо ръководство за предоставяне на услугите ФРРУ и СКП
Методическо ръководство за предоставяне на услугите РИ и ИПП
Ръковдител Дейност-1 Необходими Документи
Ръковдител Дейност-2 Необходими Документи
Покана Гинеколог-1 Необходими Документи
Покана Гинеколог-2 Необходими Документи
Покана Акушерка-1 Необходими Документи
Покана Акушерка-2 Необходими Документи
Покана Логопед Необходими Документи
Покана Медицинска Сестра-1 Необходими Документи
Покана Медицинска Сестра-2 Необходими Документи
Покана Медиатор-1 Необходими Документи
Покана Медиатор-2 Необходими Документи
Покана Педиатър-1 Необходими Документи
Покана Педиатър-2 Необходими Документи
Покана Психолог Необходими Документи
Покана Рехабилитатор Необходими Документи
Покана социален работник-1 Необходими Документи
Покана социален работник-2 Необходими Документи
Покана социален работник-2.1 Необходими Документи
Покана специален педагог Необходими Документи
Покана Стоматолог-1 Необходими Документи
Покана Стоматолог-2 Необходими Документи
Покана Юрист-1 Необходими Документи
Покана Юрист-2 Необходими Документи

 


 

Списък на допуснати и недопуснати кандидат специалисти за предоставяне на услуги по проект: Проект № BG05M9OP001-2.004 -0032-С01 - „Общностен център за деца и семейства в Община "Марица“

 

Протокол от комисията за оценка и подбор на специалисти необходими за предоставяне на услугите по проект BG05M9OP001-2.004 -0032-С01 - „Общностен център за деца и семейства в Община "Марица“