Програми и стратегии

Стратегия за управление на общинската собственост на Община "Марица" на изпълнението й
Стратегия за развитие на социалните услуги
Разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на младежка стратегия на Община "Марица"
Разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на инвестиционна стратегия на Община "Марица"
Проект "Саниране на стари замърсявания от ТБО в селищата на Община "Марица"
Стратегия за младежта 2012-2020г.
Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на община „Марица” за 2013 година
Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на община „Марица” за 2014 година
Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на община "Марица" за 2015 година
Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на община "Марица" за 2016 година
Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на община "Марица" за 2017 година

Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на община "Марица" за 2018 година

Последна актуализация: 17.12.2018г.

 Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община „Марица” за 2019 година

Последна актуализация: 13.06.2019г.

Програма за превенция на наркомани, превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, превенция и противодействие на трафика на хора и превенция на хиф/спин
Правила за подпомагане на социално слаби и пострадали от бедствия, аварии, пожари и катастрофи граждани със средства от бюджета на община „Марица"

Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2019-2020 година)

Последна актуализация 09.04.2019г.

Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2017-2018 година)

Последваща оценка на изпълнението на общински план за развитие на Община "Марица" за периода 2007-2013 г.

Общински план за развитие на Община "Марица" за 2014-2020 г.

Общинска стратегия за опазване на околната среда
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА „МАРИЦА” ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ 2014 – 2020г.
Общинска програма за закрила на детето 2019 г.
 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на община "Марица" за 2012г.
Предварителна оценка на общински план за развитие на Община "Марица" за 2014-2020 г.
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА МАРИЦА 2015-2020 г.
ГОДИШЕН ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА 2019г. - 2020г.
ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012-2020)
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА И ТУРИСТИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА: 2016-2020г.