Досие

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП с предмет: "Кетъринг – ежедневно приготвяне и доставка на храна по 2 обособени позиции"

№ 20190129EOEIP73761
2019-01-29