Обществени поръчки

№ 20190610RGSRS74070

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОЕЖ „АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА” В УПИ XV - ПОЩА, КМЕТСТВО, МАГАЗИН, МЛАДЕЖКИ ДОМ, КВ.12, ПО ПЛАНА НА С. ТРИЛИСТНИК, ОБЩИНА „МАРИЦА”.

2019-06-10
№ 20190603FVNLZ92212

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Подмяна на улични осветители на територията на селищата на Община Марица с нови светодиодни (LED) осветители и рогатки и инсталиране на съвременна система за управление на уличното осветление”

2019-06-03
№ 20190531RRUWC61466

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ В СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. МАНОЛСКО КОНАРЕ, С. КРИСЛОВО, С. ВОЙСИЛ И С. РАДИНОВО, ОБЩИНА „МАРИЦА“

2019-05-31
№ 20190424OQCIK69445

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ ПО 3 /ТРИ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“.

2019-04-24
№ 20190415ZGPIB35381

„Доставка на необходимата механизация за функциониране на изградената компостираща инсталация за нуждите на община Марица, в това число за организиране на разделното събиране на зелен и/или биоразградим отпадък по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: Мобилна машина за раздробяване на дървесни отпадъци (за да се събира по-голямо количество отпадък при извозването от източника до инсталацията) Обособена позиция № 2Машина за раздробяване на дървесни отпадъци и хомогенизиране (хомогенизирането е необходимо преди изграждане на призмата) Обособена позиция №3 Ситова машина за компост Обособена позиция № 4Трактор с ремарке за събиране на зелени отпадъци Обособена позиция №5 Доставка на автомобил за събиране на зелени отпадъци Обособена позиция № 6 Челен товарач Обособена позиция № 7Доставка на автомобил за събиране на зелени отпадъци 24 м3

2019-04-15
№ 20190409FNWGM91129

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОЕЖ: „ ПРОМЯНА НА ФУНКЦИЯТА НА ЧАСТ ОТ ПЪРВИЯ ЕТАЖ НА ТЪРГОВСКА СГРАДА В ЗДРАВНА СЛУЖБА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ“ В УПИ-I-501.1212 КУЛТУРЕН ДОМ ,ТЪРГОВИЯ И ЗЕЛЕНИНА КВ. 28 ПО ЗРП НА С. БЕНКОВСКИ, ОБЩИНА МАРИЦА.

2019-04-09
№ 20190319SOLFM36373

Процедура за Договаряне без предварително обявление по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки (отм.) във връзка с § 19 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗОП и сключено Рамково споразумение № 247/17.11.2016 год. с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за изграждането на пътища и пътна инфраструктура на територията на индустриална зона „Марица“, разположена в община „Марица“, област Пловдив”, Община „Марица“ отправя настоящата покана към потенциалните изпълнители, страна по сключеното рамково споразумение, за сключване на договор за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на пътно кръстовище – Пътна връзка „Пловдив – АМ “Тракия“ (възел „Запад“)“ с път за с. Радиново и Промишлено-търговска зона „Марица“, община Марица, област Пловдив“

2019-03-19
№ 20190226ZIDEV66933

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.20,АЛ.3,Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ,,МАРИЦА”

2019-02-26
№ 20190222QUIAX89366

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПO ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА СЛЕДНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ: „Обслужващ път по следите на поземлен имот с идентификатор78080.27.73 по плана на с.Царацово", представляващ продължение на общински път №2, изграден с асфалтобетонова настилка от км.0+000 до км.0+380“

2019-02-22
№ 20190222FIRGW93742

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПO ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА СЛЕДНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ: Реконструкция на пътно кръстовище на пътна връзка "Пловдив - АМ "Тракия" (възел "Запад") с път за с. Радиново и промишлено-индустриална зона "Марица" ;

2019-02-22
№ 20190221IRNAH48697

„Осигуряване на външна експертна помощ от Експерт – юрист при организация и управление на проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица“

2019-02-21
№ 20190219PXNOI76568

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.20,АЛ.3,Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ,,ЕКСПЛОАТАЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘-ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“

2019-02-19
№ 20190215RDCWS17552

„ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ: ПЛОВДИВ – РАДИНОВО, ЧАСТ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ С КВОТА НА ОБЩИНА “МАРИЦА””

2019-02-15
№ 20190129EOEIP73761

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП с предмет: "Кетъринг – ежедневно приготвяне и доставка на храна по 2 обособени позиции"

2019-01-29
№ 20190122VMAYS93797

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ,,ИЗВЪРШВАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘-ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ‘‘

2019-01-22