Необходими документи

1) Заявление по чл. 18, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) свали тук

2) Инвестиционен проект съгласно по чл. 18, ал. 2 ЗНИ, отговарящ на условията на чл. 12 ЗНИ

3) Документ, удостоверяващ липсата на задължения към държавата  (по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс).

4) Документ от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за липса/наличие на неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители, установени с влязло в сила наказателно постановление.

5) Документ, удостоверяващ липсата на задължения към общината (по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс).

6) Свидетелство за съдимост (когато то може да бъде издадено в България или в страна – членка на ЕС) издадено не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за предоставянето му (оригинал или нотариално заверено копие), за:

    – едноличните собственици на капитала;

    – управителите;

    – членовете на управителните органи, а в случай че членове са юридически лица – за техните представители в управителния орган

7) Документи, удостоверяващи финансовото състояние на лицето (годишен финансов отчет)

8) Документи, удостоверяващи възможностите и източниците за финансиране на проекта:

    а) собствени средства;

    б) договори за заем;

    в) банкови и други гаранции;

    г) договор за финансов лизинг;

    д) декларация за поемане на ангажимент за финансиране на проекта от собствениците на капитала, когато е приложимо;

    е) други документи за финансиране или обезпечения.