Наредби

Наредба за регистрация, отчет, контрол, правила на движение и изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община „Марица“
Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежки дейности и инициативи в община „Марица“
Наредба за хигиенните изисквания за отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на Община
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община "Марица"
Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община "Марица" върху общинска част от капитала на търговските дружества от 21.12.2006г.
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАРИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Наредба за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Марица
Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране,включително разделно, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространени отпадъци на територията на Община „Марица”
Наредба за управление и стопанисване на общинските пътища на територията на Община Марица

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на община Марица

Последна актуализация в сила от 05.10.2018

Наредба за реда за управление на горските територии-общинска собственост на община Марица
Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и ползване на рекламно – информационни елементи върху недвижими имоти на територията на община “Марица”

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА „МАРИЦА”–ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Последна актуализация 03.05.2019г.

 Наредба за пожарната безопасност на обекти в експлоатация от 03.10.2008г.

Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на община Марица.

Последна актуализация 25.02.2019г.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община "Марица"

Последна актуализация 25.02.2019г.

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община „Марица”.

Последна актуализация 03.05.2019г.

Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и регламентиране отглеждането на домашни любимци на територията Община Марица

Последна актуализация 28.08.2018г.

Наредба за насърчаване на инвестициите в община Марица
 Наредба за концесиите
 За символите, почетните знаци и звания на Община “Марица”
Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия по глава IV от закона за общинската собственост