Местоположение

Община "Марица" се намира в Среднотракийската низина. Заема средищно положение в териториалния обхват на Пловдивска област, респективно на Южен централен район и на страната. Граничи с общините: Пловдив, Раковски, Родопи, Садово, Калояново и Съединение. Заема площ от 34256,8 ха, с което представлява 5,7% от територията на областта и 0,3% от територията на страната.