Инвестиции

Инвестициите с общинско значение отговарящи на изискванията на „Закона за насърчаване на инвестициите” получават сертификат за клас В. Те се насърчават за изпълнение на инвестиционния си проект чрез:

  • Съкратени срокове за административно обслужване, предоставяно от Община „Марица’ и нейната администрация;
  • Индивидуално административно обслужване, предоставяно от служителите на Община „Марица”;
  • Придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти - частна общинска собственост, по реда на чл. 22а, ал. 1, т. 2 и 4 от „Закона за насърчаване на инвестициите” при спазване на условията по чл. 22а, ал. 2 - 8 и 13 от „ЗНИ”

По искане на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция,  Общински съвет може да:

  1. Извършва   продажба   на   недвижим   имот   -   частна   общинска  собственост,   по местонахождението на инвестицията, без провеждане на търг или конкурс, след оценка и решение на общинския съвет;
  2. Учредява възмездно ограничено вещно право върху недвижим имот - частна общинска собственост, по местонахождението на инвестицията, без провеждане на търг или конкурс, след оценка и решение на общинския съвет;
  3. Въз основа на решението кметът на общината издава заповед и сключва договор с инвеститора.

 

 

Изисквания за издаване на сертификат

Необходими документи