Изисквания за издаване на сертификат

Сертификат клас „В” за инвестиционен проект се издават за след подаване на заявление и разписан проект отговарящ на изискванията в деловодството на Община „Марица”

Инвестициите трябва да отговарят на следните условия  съгласно чл. 12 от Закона за насърчаване на инвестициите:

(1) да са свързани със създаването на ново предприятие, с разширяването на съществуващо
предприятие/дейност,    с   диверсификация    (разнообразяване)    на    производството    на
предприятието/дейността с нови продукти или със съществена промяна в цялостния
производствен процес на съществуващо предприятие/дейност;

(2) да се осъществяват в икономически дейности, посочени в Правилника за прилагане на
закона за насърчаване на инвестициите със съответните кодове, определени съгласно
действащата Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската
общност (NACE), съответно нейното пряко приложение в Република България чрез
съответстващата класификация;

(3) приходите от изпълнявания инвестиционен проект да са най-малко 80 на сто от общите
приходи на предприятието на инвеститора за срока по ал. 8;

(4) срокът за изпълнение на инвестицията да е до три години от датата на започване на
работата по проекта до неговото завършване, включително за голям инвестиционен проект
по смисъла на чл. 13, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 800/2008;

(5) Инвестициите в един обект да не са под минималния размер, определен с правилника за прилагане на  закона, който размер може да бъде намален:

 1. до   три   пъти   за   инвестиционни   проекти,   които   ще   се   реализират  изцяло   в
  административните граници на икономически необлагодетелстваните региони, определени
  с Правилника за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите;
 2. до три пъти за инвестиции във високотехнологични дейности от индустриалния сектор
  на икономиката, определени с Правилника за прилагане на закона за насърчаване на
  инвестициите;
 3. до пет пъти за инвестиции във високотехнологичните дейности от сектора на услугите,
  определени с Правилника за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите;
 4. над пет  пъти,  когато  се  създава и поддържа заетост по  смисъла на ал.   7  във      високотехнологични дейности или в икономически необлагодетелстваните региони и до три пъти в останалите икономически дейности, като изискванията към заетостта се определят с Правилника за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите;

(6) най-малко 40 на сто от приемливите разходи за материални и нематериални активи да се финансират чрез собствени ресурси или чрез външно финансиране под форма, която изключва публична подкрепа;

(7) да създават и поддържат заетост, която отговаря едновременно на условията съгласно чл. 12, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 800/2008:

 1. да е пряко свързана с осъществяването на инвестиционния проект;
 2. инвестиционният проект да води до нетно увеличение на броя на служителите в съответното предприятие/организация в сравнение със средния брой на служителите през предходните 12 месеца;
 3. създадената заетост да се поддържа за минимален период от 5 години в случай на голямо предприятие и за минимален период от три години в случай на малки и средни предприятия;

(8) инвестицията в икономическата дейност по т. 2 да се поддържа в съответния регион по местонахождение най-малко 5 години, а в случай на малки и средни предприятия – три години, считано от датата на нейното завършване по смисъла на чл. 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 800/2008;

(9) придобитите дълготрайни материални и нематериални активи да са нови и закупени при пазарни условия от трети лица, независими от инвеститора, по смисъла на чл.12, параграф 1 от Регламент (ЕО)  № 800/2008;

(10) изпълнение на другите условия по глава I и специалните разпоредби на глава II от
Регламент (ЕО) № 800/2008 относно инвестицията за предоставяне на помощ по чл. 2а.

(11) Минималният размер на инвестициите в един обект да бъде :

 1. за икономическите дейности от индустриалния сектор - преработваща промишленост
  - 5 млн. лв.;
 2. за икономическите дейности от сектора на услугите - 1,5 млн. лв.
 3.  за обект във високотехнологичните дейности от индустриалния сектор на икономиката - 2 млн. лв. високотехнологичните дейности са определените от Евростат съгласно § 1, т. 11, буква "а" от допълнителните разпоредби на ЗНИ,
 4. за обект във високотехнологичните дейности от сектора на услугите -1 млн. лв.
  Високотехнологичните и интензивно базираните на знания услуги са определените от
  Евростат съгласно § 1, т. 11, буква "б" от допълнителните разпоредби на ЗНИ и са посочените в чл. 2, ал. 2, т. 2, букви "а" - "д".
 5. за всички други икономически дейности и сектори на икономиката в това число и
  развитие на недвижими имоти, туризъм, пропърти и фасилити мениджмънт -  5 млн.лв.