Новини

Заседание на Общински съвет "Марица"

На 28.05.2019 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2019 година”.
 2. Учредяване на „Чиста Марица“ ЕООД – с. Калековец със 100% общинско имущество.
 3. Отмяна на решение № 251, взето с протокол № 8 от 21.07.2016 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на строеж на С. И. И. и Ю. К. И. от с. Манолско Конаре върху общински урегулиран поземлен имот № 47113.502.731 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре.
 4. Изменение на Решение № 241, взето с протокол № 10 от 29.08.2017 г. на Общински съвет „Марица“
 5. Вземане на решение за придобиване чрез покупко-продажба на сграда с пълен идентификатор 62858.501.174.3 със застроена площ 460 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: сграда за търговия, построена в общински поземлен имот с идентификатор 62858.501.174 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-34 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с адрес с. Рогош, ул. „Васил Левски” № 57, собственост на РВК „Тракия” – Пловдив, включен в УПИ VІІ от кв.25 по действащия план на с. Рогош, при условията на чл. 66 ал. 1 от Закона за собствеността
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1251 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 21169.501.87 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, Община “Марица”- област Пловдив.
 8. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.501.309 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Динк/
 9. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.501.313 в полза на лица с установени жилищни нужди./с.Динк/
 10. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.501.314 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Динк/
 11. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 47086.22.317 в полза на лица с установени жилищни нужди./с.Маноле/
 12. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 69874.501.15 с.Строево за построяване на втора жилищна сграда.
 13. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 78080.501.564 в полза на лица с установени жилищни нужди.
 14. Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план и План за улична регулация в обхвата на ПИ с идентификатори № 11845.9.32; 11845.9.33 и 11845.7.7 за транспортен достъп до УПИ 7.47 складови и производствени дейности, имот с идентификатор 11845.7.7 в землището на с.Войводиново, община „Марица“.
 15. Заявление с вх.№ 53-01-72/18.03.2019г. от „ЕВРОПАН“ АД за Одобряване на ПУП - Парцеларен план за обект: „Пътна връзка за ПИ 50.27 по КК на с.Царацово.
 16. Заявление от А. З. Д. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.19.16 в м.”Када пара” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за търговска и складова дейност.
 17. Заявление от Е. Р. Д. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.43.4 в м.”Турланките” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за търговска и складова дейност.
 18. Заявление от А. З. Д. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.50.218 в м.”Исака” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за жилищно строителство.
 19. Заявление от А. З. Д. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.5.7 в м.”Крушака” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за търговска и складова дейност.
 20. Заявление от Т.С. Т. и З. А. Д. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.44.144 в м.”Владимиров чифлик” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за жилищно застрояване.
 21. Заявление от Т. С. Т. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.11.4 в м.”Кара топрак” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за търговска и складова дейност.
 22. Заявление от „РАДИЯН КОНСУЛТ“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 73242.223.244 в м.”Кошовете” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „обществено обслужване, производствена и складова дейност“.
 23. Заявление от „МК МОНТИ“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 73242.223.245 в м.”Кошовете” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „обществено обслужване, производствена и складова дейност“.
 24. Приемане и одобряване на Схема за определяне на място за ситуиране на „Навес за извършване на обредни ритуали“ в ПИ 87669.7.56/гробищен парк/, по КККР на с. Ясно поле, във връзка с решение № 1, взето с протокол от 11.04.2019г. на заседание на кметски съвет – с. Ясно поле.
 25. Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на стационарни преместваеми обекти: „Слънцезащитни устройства /навеси/ за маси за открито сервиране към действащ обект :“Пивница“ в УПИ XV –СОНС и магазин, от кв. 27, по плана на с. Маноле /ПИ47086.501.783, по КК/, във връзка със заявление с вх. № 39-00-8/2/13.05.2019г. от РВК „Тракия“ – Пловдив и Т. А. П. – „Петков ТП“ ЕООД и решение, взето с протокол № 2/07.05.2019г. на заседание на Кметски съвет – с. Маноле.
 26. Допускане за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/-парцеларен план/ПП/ за обект:Подземна оптична кабелна мрежа на”Булсатком”ЕАД , с.Труд-с.Строево.
 27. Отпускане на еднократна финансова помощ.
 28. Отпускане на еднократна финансова помощ. ( ин витро)
 29. Уточнен бюджет на Община“Марица“ към 31.03.2019 г.
 30. Предоставяне на средства на кметствата второстепенни разпоредители.
 31. Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица“ за 2019 г.
 32. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”