Документи

Харта на клиента
Устройствен правилник за организацията
Статут на звеното за вътрешен одит в община „Марица”
Общ устройствен план
Етичен кодекс на общинския служител
Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в община „Марица”
Вътрешни правила за планиране и възлагане на обществените поръчки в община „Марица”

Бюджет на община "Марица" за 2019г.

Дата на публикуване: 12.02.2019.г

Бюджет на община "Марица" за 2018г.

Дата на публикуване: 09.02.2018г.

Бюджет на община "Марица" за 2017г.

Дата на публикуване: 07.02.2017г.

Бюджет на община "Марица" за 2016г.

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет, получен по стандарти за 2017г. между училищата и детските градини.

Информация за разпределение на средствата по училища и детски градини и по компоненти на формулите, утвърдени със заповед РД-09-170/24.02.2017г. на Кмета на община "Марица"

Дата на публикуване: 10.03.2017г.