Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

Изтегляне на образци:

Декларация за имущество и интереси Част 1

Декларация за имущество и интереси Част 2

 

   

ДЕКЛ. чл.35,

ал.1 т.2 Част I

ДЕКЛ. чл.35,

ал.1, т.2 Част II

КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТЪР ИВАНОВ  Пред КПКОНПИ  Пред КПКОНПИ
       
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТЪР МИНКОВ  Пред КПКОНПИ  Пред КПКОНПИ
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ГЕРГАНА ТИТЮКОВА  Пред КПКОНПИ  Пред КПКОНПИ
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТКО ЧОЧЕВ  Пред КПКОНПИ  Пред КПКОНПИ
       
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА НАДЕЖДА ДИМИТРОВА  да  Декларация
       
СЕКРEТАР НА   М К Б П П М Н СТОЯН ТАЧЕВ  да  Декларация
       
ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР ДИМИТЪР НИКОЛОВ  да  Декларация
       
КМЕТОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА
КМЕТСТВО ВОЙВОДИНОВО 
КМЕТ      ДИМИТЪР ТОСЕВ да  Декларация
КМЕТСТВО ГРАФ ИГНАТИЕВО 
КМЕТ      НЕСТОР ЧОЧЕВ  да  Декларация
КМЕТСТВО КАЛЕКОВЕЦ 
КМЕТ      ЙОРДАН ЦАКОВ  да  Декларация
КМЕТСТВО КОСТИЕВО 
КМЕТ      ИЛИЯ ПОПОВ  да  Декларация
КМЕТСТВО МАНОЛЕ 
КМЕТ      АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ  да  Декларация
КМЕТСТВО РОГОШ 
КМЕТ      ВЕЛИЧКА ВЕЛИЧКОВА  да  Декларация
КМЕТСТВО СКУТАРЕ 
КМЕТ      СТОЯН ДОБРЕВ  да Декларация
КМЕТСТВО СТРОЕВО 
КМЕТ      ДЕСИСЛАВА ДИНГИЛЕВА  да  Декларация
КМЕТСТВО ТРУД 
КМЕТ      КРАСИМИР МИНКОВ  да  Декларация
КМЕТСТВО ЦАРАЦОВО 
КМЕТ      ДИМИТЪР ПЕТРОВ  да  Декларация
КМЕТСТВО БЕНКОВСКИ 
КМЕТ      ИВАНКА ПАЧЕВА  да  Декларация
КМЕТСТВО ВОЙСИЛ 
КМЕТ      ЯКО ВИДОЛОВ  да  Декларация
КМЕТСТВО ДИНК 
КМЕТ      ЙОСИФ АСЕНОВ  да Декларация
КМЕТСТВО ЖЕЛЯЗНО 
КМЕТ      ЦВЕТАН МАЛЕХУНОВ  да  Декларация
КМЕТСТВО КРИСЛОВО 
КМЕТ      ДИМИТЪР АНДРЕЕВ  да  Декларация
КМЕТСТВО  МАНОЛСКО  КОНАРЕ 
КМЕТ      ИВАН КУЗЕВ  да  Декларация
КМЕТСТВО РАДИНОВО 
КМЕТ      ТРАЙЧО КАРДАШЕВ  да  Декларация
КМЕТСТВО ТРИЛИСТНИК 
КМЕТ      МИРЧО ПЕТРОВ  да  Декларация
КМЕТСТВО ЯСНО ПОЛЕ 
КМЕТ      ИВАН ИВАНОВ  да  Декларация
       
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДИРЕКЦИЯ  "ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ" 
ДИРЕКТОР СОНЯ КУНЕА  да  Декларация
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ ЛИЛИЯ ПЕНЕВА  да  Декларация
ГЛАВЕН  ЕКСПЕРТ  "ИНФОРМ. ОБСЛ." СТОЯН КОКОВ  да  Декларация
МЛ. ЕКСПЕРТ "КМС" ЕМИЛ СПАСОВ  да  Декларация
ГЛ. СПЕЦ. "АДМИН. ОБСЛУЖ." ПЛАМЕНА ЦВЕТКОВА  да  Декларация
ГЛ. СПЕЦ.-КОНСУЛТ."ТЕХН. УСЛ." ДИЛЯНА ДАУТОВА  да  Декларация
ТЕХН. СЪТР. - ДЕЛОВОДИТЕЛ ЗОРНИЦА ШОПОВА  да  Декларация
       
ДИРЕКЦИЯ  "ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО"
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СЛАВКА КРЪСТЕВА  да  Декларация
ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ"
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ФСД" АНДРИАНА ШОПОВА  да  Декларация
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ ВЕСЕЛА КОЛЕВА  да  Декларация
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ ВИОЛЕТА ТОТЕВА  да  Декларация
ГЛ. СПЕЦ.-СЧЕТОВОДИТЕЛ БОНКА ПАРМАКОВА  да  Декларация
ГЛ. СПЕЦ.-СЧЕТОВОДИТЕЛ ГЕНКА ШУМАНОВА  да  Декларация
ГЛ. СПЕЦ.-СЧЕТОВОДИТЕЛ СТОЯНКА ДОЙЧЕВА  да  Декларация
СТ. СПЕЦ. "КАСОВО ОБСЛ." НИКОЛИНКА ГИНОВА  да  Декларация
СПЕЦИАЛИСТ "КАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ" МАРИЯНА АНДОНОВА  да  Декларация
       
ОТДЕЛ  "БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "БФЧР" ВАСИЛКА РОГЧЕВА  да  Декларация
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "ФБ" ПАВЛИНА МАДЖАРОВА  да  Декларация
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "ЧР" ПЕТРАНА СТОЕВА  да  Декларация
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "ФБ" ЙОРДАН БАКАЛОВ  да  Декларация
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "ОБСЛ. НА ОИ" МИХАИЛ МИХАЙЛОВ    
       
ЗВЕНО "ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС"
 СПЕЦИАЛИСТ "ОБСЛУЖВАНЕ ОбС"  АТАНАСКА ИВАНОВА  да  Декларация
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК МАРИЕЛА ТИТОВА да Декларация
       
СПЕЦИАЛИЗИРАНА  АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ    "УСТРОЙСТВО НА  ТЕРИТОРИЯТА"
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МАРИЯ ХРИСТОВА  Ппед КПКОНПИ  Пред КПКОНПИ
       
ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ"
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОГНЯН ВЛАХОВ  да  Декларация
ГЛАВЕН  ЕКСПЕРТ " У Т " ДИАНА БУКАРЕВА  да  Декларация
СТАРШИ  ЕКСПЕРТ " ПУП и ИП" ИВАНКА МАРГАРОВА  да  Декларация
МЛ. ЕКСП. "УТ" СОНЯ ЯНКОВА    
МЛ. ЕКСП. "УТ" ПЕТЪР ПЕТРОВ  да  Декларация
ГЛ.СПЕЦ. "КАДАСТ. И РЕГУЛ." ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА  да  Декларация
СПЕЦ. "ИП и ДОКУМЕНТООБ." АНГЕЛИНА ДОБРЕВСКА  да  Декларация
ГЛ.СПЕЦ."ПУП и ИП" ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА  да  Декларация
       
ОТДЕЛ "СТРОИТЕЛСТВО"
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ДАНИЕЛ ТРЕНДАФИЛОВ  да  Декларация
ГЛАВЕН  ЕКСПЕРТ " ОВК " ВАЛЕНТИН РАДЕВ  да  Декларация
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  "В и К" СВЕТЛА ДАЧЕВА-ДОБРЕВА  да  Декларация
ГЛАВЕН  ЕКСП. " ЕКОЛ. И ОС" МАРИЯ ТОШЕВА  да  Декларация
ГЛ. ЕКСПЕРТ   "Б К С" ДИМИТЪР ВЕНКОВ  да  Декларация
ГЛ. ЕКСПЕРТ   "КОНСТРУКЦИИ" ТАНЯ АТАНАСОВА    
ГЛ. ЕКСПЕРТ  "ЕЛ. ИНСТАЛАЦ." АНГЕЛ СОМЛЕВ  да  Декларация
ГЛ.СПЕЦ. "КОНТР. ПО  СТРОИТ." БОЖАНА ПЕРЧЕВА  да  Декларация
ГЛ.СПЕЦ. "КОНТР. ПО  СТРОИТ." МАРИЯ ТЮТЮНДЖИЙСКА  да  Декларация
       
ДИРЕКЦИЯ   "ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ"
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ЗДРАВКО ДАНАИЛОВ  да  Декларация
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "ПП" ГЕРГАНА СТОЯНОВА  да  Декларация
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "ПП" ГАЛЯ ДОЙЧИНОВА-ДОБРЕВА  да  Декларация
МЛ. ЕКСПЕРТ "ПП" СТОЯНКА ЦАНКОВА  да  Декларация
МЛ. ЕКСПЕРТ  "ППСС" НИНА ИВАНОВА  да  Декларация
МЛ. ЕКСПЕРТ "ПП" ГРОЗДАН СТАВРЕВ  да  Декларация
       
ДИРЕКЦИЯ   "ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ"
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ДЕСИСЛАВА КЛИНКАНОВА  да  Декларация
СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ ВЕЛИСЛАВА ЙОРГОВА  да  Декларация
СТ. ЕКСПЕРТ "ОБЩ. СОБСВ." ТАНЯ СТАЙКОВСКА  да  Декларация
СТ. ЕКСПЕРТ "ОСТТ"  ДИМЧО ЙОРГОВ  да  Декларация
МЛ. ЕКСПЕРТ - ЛЕСОВЪД КОСТАДИН ГАГОВ    
ГЛ. СПЕЦ . "ОБЩ. СОБСТВЕН." ЖАНЕТА ТОДОРОВА  да  Декларация
ГЛ.СПЕЦ. "ЗАЩИТА ПОТРЕБ." ИВАНКА АРАБАДЖИЕВА  да  Декларация
МЛ. ЕКСПЕРТ "ОСТТ"  ВЕСЕЛА ВИДЕВА  да  Декларация
       
ДИРЕКЦИЯ   "МЕСТНИ ПРИХОДИ"
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ГАНЧО ДИМИТРОВ  да  Декларация
ГЛАВЕН  ИНСПЕКТОР АНТОАНЕТА ПАВЛОВА  да  Декларация
ГЛАВЕН  ИНСПЕКТОР "РКС" ВАСИЛ АНДОНОВ  да  Декларация
ГЛАВЕН  ИНСПЕКТОР ВЕСЕЛИН ШУМАНОВ  да  Декларация
ИНСПЕКТОР РОСИЦА БАНГЕЕВА  да  Декларация
ИНСПЕКТОР "РКС" МАРИАНА БОРУКОВА  да  Декларация
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ МАРИЯ ДАСКАЛСКА  да  Декларация
СЧЕТОВОДИТЕЛ ЦОНКА ТРИФОНОВА  да  Декларация
       
ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ 
РЪКОВ. ЗВЕНО ЗА ВЪТР. ОДИТ ЛЮДМИЛ РЕВОВ  да  Декларация
       
ЗВЕНО ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
ЮРИСКОНСУЛТ  ЛЮБОМИРА АНГЕЛОВА  да  Декларация
       
ДИРЕКЦИЯ   "ГРАО"
ГЛ.СПЕЦ. "ГС" - Пловдив АНА ИТОВА  да  Декларация
СТ. СПЕЦ. "ГС" - Войводиново СТОЯНКА УГРЕНОВА  да  Декларация
СТ. СПЕЦ. "ГС" - Гр. Игнатиево КАРАМФИЛКА ТОДОРИЕВА  да  Декларация
ГЛ. СПЕЦ. "ГС" - Калековец ТАНЯ КЪНЧЕВА  да  Декларация
ГЛ. СПЕЦ. "ГС" - Костиево НАДЕЖДА КЛЯВКОВА  да  Декларация
СТ. СПЕЦ. "ГС" - Маноле ЯНКА КАРАКОЛЕВА  да  Декларация
ГЛ. СПЕЦ. "ГС" - Рогош СИЛВИЯ ЧАКЪРОВА  да  Декларация
СТ. СПЕЦ. "ГС" - Скутаре ВЕСЕЛА ТОШКОВА  да  Декларация
ГЛ. СПЕЦ. "ГС" - Строево ЕМИЛИЯ КОКОВА  да  Декларация
СТ. СПЕЦ. "ГС" - Труд СОФИЯ МАРГАРОВА  да  Декларация
СТ. СПЕЦ. "ГС" - Царацово СНЕЖАНА АТАНАСОВА  да  Декларация
СТ. СПЕЦ. "ГС" - Бенковски ХРИСТИНА КЕРМЕДЧИЕВА  да  Декларация
ГЛ. СПЕЦ. "ГС" - Войсил НАТАША ГАНЕВА  да  Декларация
ГЛ. СПЕЦ. "ГС" - Динк МЕГЛЕНА ШИКОВА  да  Декларация
ГЛ. СПЕЦ. "ГС" - Желязно ВАЛЕНТИНА УЗУНОВА  да  Декларация
ГЛ. СПЕЦ. "ГС" - Крислово ЕЛЕНКА ДИНКОВА  да Декларация
СТ. СПЕЦ. "ГС" - М. Конаре СТОЯНКА ЯНКОВА  да  Декларация
ГЛ. СПЕЦ. "ГС" - Радиново ЦВЕТАНКА КУРШУМОВА  да  Декларация
ГЛ. СПЕЦ. "ГС" - Трилистник МАРИАНА ЮГОВА  да  Декларация
СТ. СПЕЦ. "ГС" - Ясно поле ГЕНКА ЗАПРЯНОВА  да  Декларация