Административни услуги

 

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.
 
Цени на административни услуги по граждански състояние и други услуги, предоставяни на територията на Община "Марица"
Такси за административни услуги по гражданско състояние, предоставяни на територията на Община "Марица"
Такси за технически услуги предоставяни на територията на Община "Марица"
Такси за ползване на лечебни растения от земи, гори, водни обекти
Такса за притежаване на куче
Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение
Такси за административни услуги по производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти
Такси за административни услуги за издаване на разрешения и упражняване на дейност предоставяни на територията на Община "Марица"
Цени на услуги предоставяни на територията на Община "Марица"
Такса за издаване на карта за паркиране на МПС, обслужващо лица с увреждания
 Такси за административни услуги, предоставяни от дирекция " Местни данъци и такси", предоставяни на територията на Община "Марица"
Такси за административни услуги предоставяни от целодневни детски градини и общообразователни училища, предоставяни на територията на Община "Марица"