Конкурси

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“ в Община „Марица“

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите

20.12.2018г.


 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на тест

10.12.2018г.


О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване на ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“ в Община „Марица“

Със заповед № РД-09-1488 от 21.11.2018 г. на Кмета на Община „Марица” –  област Пловдив е обявен конкурс за заемане на длъжността – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“ в Община „Марица“.

І. Кратко описание на длъжността: организира, ръководи и контролира цялостната дейност на дирекцията; осъществява оперативен контрол на служителите в дирекцията; проучва и организира подготовката  на  проекти за финансиране от външни организации и институции; участва в разработването на стратегии, програми, анализи и прогнози за развитие на общината; участва в създаването и контролира изготвянето на документи от дирекцията; осъществява координация при изпълнението на проекти; организира дейността при създаването на партньорства между общинска администрация, национални и международни организации; събира информация за политиките на ЕС и за отворени процедури за кандидатстване за финансиране с проекти; поддържа контакти с български и международни правителствени и неправителствени организации и структури на ЕС.

Размер на основната заплата, определена за длъжността:

Минимална – 1000 лв.

Максимална – в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса  кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

ІІ.   Изисквания за заемане на длъжността: 

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 • образование: висше
 • степен: магистър
 • професионален опит за заемане на длъжността: четири години стаж, или ІІІ-ти младши ранг
 • да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за държавния служител
 1. Специфични и допълнителни изисквания и компетентности, необходими за изпълняване на длъжността:
  • професионална област: икономика, стопанско управление, мениджмънт, управление на проекти.
  • стратегическа компетентност: визия за бъдещо развитие на организацията при отчитане въздействието на външни и вътрешни фактори.
  • лидерска компетентност: мотивиране и развиване на служителите за постигане на значими индивидуални и организационни цели.
  • управленска компетентност: планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели.
  • работа в екип: управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.
  • компетентност за преговори и убеждаване: убедително представяне на позиции и аргументи за постигане на съгласие между различни страни.
  • ориентация към резултати: постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.
  • фокус към клиента: осъществяване на дейността в съответствие с потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите или дейностите.

ІІІ. Конкурсът да се проведе по реда на чл. 24, т. 1 и чл. 25, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители чрез: решаване на тест и интервю.

ІV.  Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

а)  заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; (Заявление по чл. 17 ал. 1 от НПКДС  - Word / PDF)

б) декларация от кандидата за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства; (Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС - Word / PDF)

в) копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг, ако кандидата е бил на държавна служба;

г) копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен.

V. Документите следва да бъдат представени в деловодството на административната сграда на Община „Марица” с адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57А до 03.12.2018г., 16:30 часа.

VІ.  Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в партерното помещение на административната сграда на Община „Марица” и на сайта на Общината.

 

                            ДИМИТЪР ИВАНОВ:    /п/

                                                    КМЕТ НА ОБЩИНА „МАРИЦА”