Обществ. обсъждания

Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Общински план за развитие на Община "Марица" (2014-2020г.) за 2017 година

Дата на публикуване: 30.03.2018

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ (2014 – 2020г.) за 2017 [...]

Цялата публикация...

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община "Марица"

Дата на публикуване: 26.02.2018

Проект на Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНТЕГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА ЗА 2017Г., СЪГЛАСНО ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА „МАРИЦА” ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ 2014 – 2020Г.

Дата на публикуване: 22.02.2018

Доклад [...]

Цялата публикация...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА “МАРИЦА”

Дата на публикуване: 17.11.2017

Проект на Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Проект на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ В ОБЩИНА МАРИЦА

Дата на публикуване: 10.10.2017

Проект на Наредба Инструкция към Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община "Марица"

Дата на публикуване: 20.09.2017

Проект на Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...