Досие

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ ПО 3 /ТРИ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“.

№ 20190424OQCIK69445
2019-04-24