Досие

„Доставка на необходимата механизация за функциониране на изградената компостираща инсталация за нуждите на община Марица, в това число за организиране на разделното събиране на зелен и/или биоразградим отпадък по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: Мобилна машина за раздробяване на дървесни отпадъци (за да се събира по-голямо количество отпадък при извозването от източника до инсталацията) Обособена позиция № 2Машина за раздробяване на дървесни отпадъци и хомогенизиране (хомогенизирането е необходимо преди изграждане на призмата) Обособена позиция №3 Ситова машина за компост Обособена позиция № 4Трактор с ремарке за събиране на зелени отпадъци Обособена позиция №5 Доставка на автомобил за събиране на зелени отпадъци Обособена позиция № 6 Челен товарач Обособена позиция № 7Доставка на автомобил за събиране на зелени отпадъци 24 м3

№ 20190415ZGPIB35381
2019-04-15