Досие

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОЕЖ: „ ПРОМЯНА НА ФУНКЦИЯТА НА ЧАСТ ОТ ПЪРВИЯ ЕТАЖ НА ТЪРГОВСКА СГРАДА В ЗДРАВНА СЛУЖБА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ“ В УПИ-I-501.1212 КУЛТУРЕН ДОМ ,ТЪРГОВИЯ И ЗЕЛЕНИНА КВ. 28 ПО ЗРП НА С. БЕНКОВСКИ, ОБЩИНА МАРИЦА.

№ 20190409FNWGM91129
2019-04-09