Досие

Процедура за Договаряне без предварително обявление по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки (отм.) във връзка с § 19 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗОП и сключено Рамково споразумение № 247/17.11.2016 год. с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за изграждането на пътища и пътна инфраструктура на територията на индустриална зона „Марица“, разположена в община „Марица“, област Пловдив”, Община „Марица“ отправя настоящата покана към потенциалните изпълнители, страна по сключеното рамково споразумение, за сключване на договор за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на пътно кръстовище – Пътна връзка „Пловдив – АМ “Тракия“ (възел „Запад“)“ с път за с. Радиново и Промишлено-търговска зона „Марица“, община Марица, област Пловдив“

№ 20190319SOLFM36373
2019-03-19