Досие

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.20,АЛ.3,Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ,,МАРИЦА”

№ 20190226ZIDEV66933
2019-02-26