Досие

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.20,АЛ.3,Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ,,ЕКСПЛОАТАЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘-ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“

№ 20190219PXNOI76568
2019-02-19ПубликацияДата
Договор №121/25.04.2019г.2019-04-25
Протокол2019-03-06