Обществени поръчки

№ 20180425IDLHS20997

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ,,ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА.“

2018-04-25
№ 20180320WMVHJ95078

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Изграждане на обект Целодневна детска градина в УПИ I- детска градина /ПИ-501.256/ кв.39, по плана на с. Строево, Община Марица ”

2018-03-20
№ 20180313YCMUO31920

ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.18, АЛ.1, Т.12 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Текущ ремонт и превантивно поддържане на вътрешни улици и общински пътища на територията на община Марица“

2018-03-13
№ 20180226QXTMV26001

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.20,АЛ.3,Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ,,ЕКСПЛОАТАЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘-ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“

2018-02-26
№ 20180226TEPAT31961

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Изграждане на целодневна детска градина в УПИ V–502.1023, от кв.30 по плана на с.Калековец, Община Марица”

2018-02-26
№ 20180220YLRXZ55110

Процедура за Договаряне без предварително обявление по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 (отм.) от Закона за обществените поръчки, във връзка със сключено Рамково споразумение № 247/17.11.2016 год. с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за изграждането на пътища и пътна инфраструктура на територията на индустриална зона „Марица“, разположена в община „Марица“, област Пловдив”, Община „Марица“ за сключване на договор за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на общинска улица в обхвата на ПИ 78080.94.402 и ПИ 78080.94.404, местност „Баткън“, находящи се в землището на с.Царацово и обслужващи пътища към "Складова база на "СЕНСОР-Д" В ПИ 28.71, 28.73, 28.83 – 29. 92 местност "ТРИ МОГИЛИ" по КВС на с.Царацово, община „Марица“, област Пловдив”

2018-02-20
№ 20180205XFKFS51575

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител на инженеринг по проект: „Реконструкция на довеждащи улица и път до „Археологически комплекс МАЛТЕПЕ“

2018-02-05
№ 20180125CCNYR92930

Процедура за Договаряне без предварително обявление по чл.79,ал.1,т.7 от ЗОП с предмет: "Доставка на автомобилен бензин /А95- Н/ и дизелово гориво за моторните превозни средства, собственост на Община ,,Марица"

2018-01-25
№ 20180123NRSMQ96862

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА „МАРИЦА“

2018-01-23
№ 20180111SUOYH60072

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪС СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НАГЛАВА „ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА“ ОТ ЗОП НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ” В С.ЦАРАЦОВО, ОБЩИНА МАРИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“

2018-01-11
№ 20180108MVJPF18457

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ,,ИЗВЪРШВАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘-ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ‘‘

2018-01-08
№ 20171113VPKNU90692

Избор на Изпълнител на обществена поръчка със събиране на оферти с обява по реда на Глава ,,Двадесет и шеста‘‘ от ЗОП на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Инженеринг (проектиране, частично изпълнение на Консервационно-реставрационни работи (КРР) и на Строително-монтажни работи (СМР) и осъществяване на авторски надзор) на разкрити археологически структури през 2017г. на надгробна могила „Мал тепе” край с. Маноле, община Марица и функционално преустройство на обект – „Приемна сграда с информационно - посетителски център”, построена до могилата „Мал тепе“ край с. Маноле, община Марица“.

2017-11-13
№ 20171107TLYTS11798

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ,,ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА.“

2017-11-07
№ 20171020UCZKO29660

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:„Инженеринг (проектиране и строителство) на обект „Рехабилитация на общински път PDV1191 Пловдив-граница общ. (Пловдив-Марица)-Войводиново-/II-56/“

2017-10-20
№ 20171016AHLSA65253

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:,,ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЛИЦЕНЗИРАНЕ/ НА ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЛИЦЕНЗИРАНЕ/ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В СЕЛАТА МАНОЛСКО КОНАРЕ, ГРАФ ИГНАТИЕВО И ВОЙВОДИНОВО; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЛИЦЕНЗИРАНЕ/ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В СЕЛО РОГОШ

2017-10-16