Обществени поръчки

№ 20181024HBODS60856

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ.44 ОТ ЗОП - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ПРОЕКТ: "ПРОУЧВАНЕ НА "РИМСКИ ПЪТ“ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ПО ПОДМЯРКА 7.2 И ПОДМЯРКА 7.6 ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.019 МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА МЯРКА М01 „ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА. СЪХРАНЯВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ВАЛОРИЗИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНАТА МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ И МЕСТНАТА КУЛТУРА” ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

2018-10-23
№ 20181008MIKET55007

“Инженеринг – проектиране, строителство, доставка и авторски надзор при изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община "Марица", област Пловдив"

2018-10-08
№ 20181003BYVGJ74199

Oткрита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на строителен надзор на обект:„Инженеринг-проектиране, строителство и авторски надзор за реализиране на строеж физклултурен салон в УПИ-I-784,кв.36 по плана на село Труд, Община „Марица“

2018-10-03
№ 20180926FQDYZ15524

Пряко договаряне по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на природен газ за нуждите на ДГ "Бисер", село Труд и ДГ "Пролет", село Царацово, Община "Марица"."

2018-09-26
№ 20180926KXALF32149

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП- събиране на оферти по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода2014 – 2020г..

2018-09-26
№ 20180904GVWKO35335

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на консултантска услуга (строителен надзор) на обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА”

2018-09-04
№ 20180904CJDHB32201

Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица" по две обособени позиции

2018-09-04
№ 20180829SVNIP70223

Обществена поръчка по реда на чл.18,ал.1,т.1 от ЗОП-открита процедура, с предмет: „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: ,,Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в село Граф Игнатиево, община Марица‘‘, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“

2018-08-29
№ 20180829TWVKE44687

Обществена поръчка по реда на чл.18,ал.1,т.1 от ЗОП- открита процедура с предмет: „Извършване на строителен надзор на обект:„Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево, община Марица“, в изпълнение на проект на община „Марица“ , финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“

2018-08-29
№ 20180828ZELDV62916

Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица" по две обособени позиции

2018-08-28
№ 20180823NGPBF15838

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ: ПЛОВДИВ – ЯСНО ПОЛЕ И ПЛОВДИВ – РАДИНОВО, ЧАСТ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

2018-08-23
№ 20180816VFUBE12040

Обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен инвестиционен проект за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, обслужваща нуждите на община Марица, област Пловдив и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта“.

2018-08-16
№ 20180809MXSGB97315

Oбществена поръчка с предмет: „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица“

2018-08-09
№ 20180730GYVTH99942

Открита процедура по ЗОП с предмет :"Осигуряване на външна експертна помощ при организация и управление на проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица по две обособени позиции"

2018-07-30
№ 20180726JNIJX58720

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОЕЖ „КЛУБ ЗА ОБЩЕСТВЕНО-КУЛТУРНО ПОЛЗВАНЕ“ В УПИ-ХII-КМЕТСТВО, КВ. 20 ПО ПЛАНА НА С. КРИСЛОВО, ОБЩИНА МАРИЦА

2018-07-26