Обществени поръчки

№ 20190122NILDB24153

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП - Събиране на оферти за строителен надзор по проект "Паркоустройство и благоустрояване в ПИ 73242.501.324 по Кадастралната карта на с. Труд, община "Марица" - първи етап" по процедура чрез подбор BG 06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица“ по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

2019-01-22
№ 20190121IFJVM51265

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП - Събиране на оферти по проект "Паркоустройство и благоустрояване в ПИ 73242.501.324 по Кадастралната карта на с. Труд, община "Марица" - първи етап" по процедура чрез подбор BG 06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица“ по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

2019-01-21
№ 20181205QUYGX87748

Процедура за Договаряне без предварително обявление по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки (отм.) във връзка с § 19 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗОП и сключено Рамково споразумение № 247/17.11.2016 год. с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за изграждането на пътища и пътна инфраструктура на територията на индустриална зона „Марица“, разположена в община „Марица“, област Пловдив”, Община „Марица“ отправя настоящата покана към потенциалните изпълнители, страна по сключеното рамково споразумение, за сключване на договор за обществена поръчка с предмет: „Обслужващ път по следите на поземлен имот с идентификатор 78080.27.73 по плана на с. Царацово, представляващ продължение на общински път № 2, изграден с асфалтобетонова настилка от км 0+000 до км 0+380“

2018-12-05
№ 20181205HYZBW68006

Пряко договаряне по реда на чл.182,ал.1.т.1 от ЗОП с предмет: „Неотложни възстановителни работи по възстановяване на проводимостта на дере и реконструкция на прилежащите им съоръжения, в с. Маноле, община Марица“

2018-12-05
№ 20181127DXLZD80841

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: "Доставка на необходимата механизация за функциониране на изградената компостираща инсталация за нуждите на община Марица, в това число за организиране на разделното събиране на зелен и/или биоразградим отпадък"

2018-11-27
№ 20181122LBLPH58814

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП - Събиране на оферти по проект "Основен ремонт на електрическа инсталация в сградата на читалище "Васил Левски -1930", с. Бенковски по процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.032„МИГ –Община Марица“ по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

2018-11-22
№ 20181121QHFKR91193

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Извършване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево, община Марица“, в изпълнение на проект на община Марица, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“

2018-11-21
№ 20181121QLPGS32904

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП - Събиране на оферти по проект "Изграждане на Физкултурен салон в Основно училище "Граф Игнатиев", с. Граф Игнатиево" по процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.032„МИГ –Община Марица“ по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

2018-11-21
№ 20181108NBFSI92642

Пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в община „Марица” – ЦДГ „Буратино”, с. Костиево”

2018-11-08
№ 20181029PRYFF95817

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Извършване на строителен надзор на обект: „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево, община Марица“, в изпълнение на проект на община Марица, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“

2018-10-29
№ 20181026JFFPZ50733

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: ,,Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в село Граф Игнатиево, община Марица‘‘, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“

2018-10-26
№ 20181024MSRZO88835

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ - ЗА ПРОЕКТ "ПРАЗНИК НА ЛЮТЕНИЦАТА"

2018-10-24
№ 20181024QWWIU96689

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ - ЗА ПРОЕКТ "ПРОУЧВАНЕ НА "РИМСКИ ПЪТ"

2018-10-24
№ 20181023SJWIY50720

Провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево, община Марица“, в изпълнение на проект на община Марица, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020, по три обособени позиции“

2018-10-23
№ 20181024JWCRZ60716

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ.44 ОТ ЗОП - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ПРОЕКТ: "ПРАЗНИК НА ЛЮТЕНИЦАТА“ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ПО ПОДМЯРКА 7.2 И ПОДМЯРКА 7.6 ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.019 МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА МЯРКА М01 „ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА. СЪХРАНЯВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ВАЛОРИЗИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНАТА МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ И МЕСТНАТА КУЛТУРА” ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

2018-10-23