Контакти ГРАО

ТЕЛЕФОНИ НА ДИРЕКЦИЯ „ГРАО“

ПО НАСЕЛЕНИ ЗА ОБЩИНА “МАРИЦА“

Населено място

E-mail

Телефон

Гл. специалист „ГРАО”

Община „Марица“

obshtina@maritsa.org

032/907 812

0893304550

Ст. специалист „ГС”

Войводиново

voivodinovo@maritsa.org

0893304521

Ст. специалист „ГС”

Гр.Игнатиево

Gr.ignatievo@maritsa.org

0893304511

Гл. специалист „ГС”

Калековец

Kalekovets@maritsa.org

0893304518

Гл. специалист „ГС”

Костиево

kostievo@maritsa.org

0893304512

Ст. специалист „ГС”

Маноле

manole@maritsa.org

0893304508

Гл. специалист „ГС”

Рогош

rogosh@maritsa.org

0893304516

Ст.специалист „ГС”

Скутаре

skutare@maritsa.org

0893304524

Гл. специалист „ГС”

Строево

stroevo@maritsa.org

0893304510

Ст. специалист „ГС”

Труд

trud@maritsa.org

0893304509

Ст. специалист „ГС”

Царацово

tsaratsovo@maritsa.org

0893304515

Ст.специалист „ГС”

Бенковски

benkovski@maritsa.org

0893304520

Гл. специалист „ГС”

Войсил

voisil@maritsa.org

0893304522

03188/22-35

Гл. специалист „ГС”

Динк

dink@maritsa.org

0893304519

Гл. специалист „ГС”

Желязно

jeliazno@maritsa.org

0893304514

03101/25-35

Гл. специалист „ГС”

Крислово

krislovo@maritsa.org

0893304513

03124/20-31

Ст.специалист „ГС”

Манолско Конаре

Man.konare@maritsa.org

0893304506

Гл. специалист „ГС”

Радиново

radinovo@maritsa.org

0889320506

03188/21-24

Гл. специалист „ГС”

Трилистник

trilistnik@maritsa.org

0893304507

Ст. специалист „ГС”

Ясно поле

yasnopole@maritsa.org

0893304517