ИНЖ. ПЕТКО ТАНЧЕВ ЧОЧЕВ

Адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57А
Телефон: 032/907 820
e_mail: chochev@maritsa.org
факс: 032/951 934

Дата на раждане: 20.02.1978 г. в гр. Пловдив.
Образование: Технически университет – София, филиал гр. Пловдив
Магистърска степен по специалност „Машиностроителни технологии и производствена техника”
Квалификация: машинен инженер

Професионален опит:
От 01.03.2001 до 31.12.2011 г. – работи като едноличен търговец
От 03.01.2012 г. до настоящия момент – заместник-кмет на Община „Марица”

Член на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към Областния съвет за развитие.

Председател на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Женен, с три деца.